OSNOVNI SUD U BIJELjINI: GRAĐANI JOŠ NISU PREPOZNALI VRIJEDNOST SUDSKE NAGODBE :: Semberija INFO ::

 

OSNOVNI SUD U BIJELjINI: GRAĐANI JOŠ NISU PREPOZNALI VRIJEDNOST SUDSKE NAGODBEU okviru „Sedmice sudske nagodbe“ Osnovni sud u Bijeljini danas je organizovao okrugli sto na temu „Sudska nagodba“. Ovakvi događaji su već tradicionalni u bh. sudovima a realizuju se u sklopu Evropske podrške reformama pravosuđa BiH. 

Sudska nagodba je način rješavanja sudskog spora koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu o predmetu spora. Sudskom nagodbom stranke same dogovaraju na koji način će se riješiti spor a postignuta sudska nagodba ima istu pravnu snagu kao i sudska presuda. Sudska nagodba se može postići pred nadležnim sudom i u prvostepenom i u drugostepenom postupku. Na ovaj način, rješavanje sporova je brže a značajno se smanjuju i troškovi postupka. 

Jedna od glavnih prednosti ovog načina rješavanja sudskog spora leži u činjenici da se stranke, ukoliko se odluče na sudsku nagodbu kao način rješavanja svoga spora, lišavaju dugotrajnog vođenja sudskog postupka i plaćanja troškova vođenja takvog postupka.-Kako zaključiti sudsku nagodbu? Zaključenje sudske nagodbe može predložiti sudija koji odlučuje u konkretnom sporu ili to mogu uraditi same stranke, pojedinačno ili zajednički. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti tako što ćete informisati sudiju koji vodi vaš predmet. Koji predmeti su pogodni za zaključenje sudske nagodbe? To su predmeti u kojima postoji malo spornih pitanja tj. jednostavni predmeti. Zatim predmeti koji uključuju novčana potraživanja, naročito kada je u pitanju mala vrijednost spora, zatim privredni, radni i porodični odnosi, predmeti koji se vode duži vremenski period, itd.“, rekla je Selma Šaćirović, predsjednik vanparničnog odjeljenja Osnovnog suda u Bijeljini, istakavši još da je broj sudskih nagodbi pred domaćim sudovima još uvijek neznatan u odnosu na evropske zemlje gdje je skoro polovina svih parničnih sporova rješava upravo sudskom nagodbom.


Izvor: Semberijainfo / I. Gutić