Komunalna policija: Zaključiti ugovore sa novim davaocem usluge odvoza otpada - AD "Komunalac" :: Semberija INFO ::

 

Komunalna policija: Zaključiti ugovore sa novim davaocem usluge odvoza otpada - AD "Komunalac"


Odjeljenje Komunalne policije Gradske uprave Grada Bijeljina, apeluje i poziva sve građane i privredne subjekte sa područja i dijelova Grada Bijeljine na kojima je došlo do promjene davaoca usluge odvoza komunalnog otpada, da zaključe ugovor o prikupljanju i odvoženju komunalnog otpada sa novim pružaocem usluge, odnosno sa A.D. „Komunalac“ Bijeljina.
 
S obzirom da se nezaključivanje ugovora smatra prekršajem, Komunalna policija, u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji i Odluci o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada Grada Bijeljine, biće prinuđena da izrekne kaznene odredbe.

Kaznene odredbe za učinjeni prekršaj, a u skladu sa Odlukom o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada su sledeće:

- Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 5.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice
- Odgovorno lice u pravnom licu kazniće se novčanom kaznom od 500 KM do 800 KM
- Preduzetnik kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 600 KM do 1000 KM
- Fizičko lice kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 400 KM do 800 KM

Komunalna policija apeluje i na sve građane da ne odlažu komunalni i drugi otpad na mjestima gdje to nije predviđeno, kao i da, ako zateknu lica koja to čine, slučaj prijave Komunalnoj policiji, kako bismo zajedničkim naporima sačuvali lijepu sliku Grada Bijeljine i Semberije.


Izvor: Grad Bijeljine