ДНЕВНИК ЛЕОНЕ ЈУГИН :: Semberija INFO ::

 

ДНЕВНИК ЛЕОНЕ ЈУГИН


Како је најављено из Библиотеке ,,Филип Вишњић'' у Бијељини, вечерас ће, са почетком у 19 часов,а бити организовано Књижевно вече. Том приликом биће промовисан „Дневник Леоне Југин“, аутора Здравка Згоњанина Баће. ,,Дневник Леоне Југин'' угледао је свјетлост дана захваљујући издавачкој кући ,,Свет књиге''.

Књи­га ,,Днев­ник Ле­о­не Ју­гин'', Здрав­ка Зго­ња­ни­на Ба­ће, на­пи­сана је у сти­лу до­бре кла­сич­не про­зе, у ко­јој је па­ра­диг­ма­ти­чан лик глав­не ју­на­ки­ње, са ње­ним при­мјер­ним људ­ским свој­стви­ма. Леона је лије­па и успје­шна у све­му,  по­у­зда­на у по­слу, па­жљи­ва кћер и уну­ка, ода­на при­ја­те­љи­ца, а тек је за­ко­ра­чи­ла у брач­не во­де, гдје се прет­по­ста­вља да ће би­ти и узор­на су­пру­га и мај­ка. И у овој про­зи аутор по­ка­зу­је да за­вид­но вла­да при­чом, по­сје­ду­је на­ра­тив­ни жар и да­ма­ре'', овако су представили ово Згоњаниново дјело из ,,Света књиге''.

Semberija info