Osiguranik u obaveznom i dobrovoljnom osiguranju :: Semberija INFO ::

 

Osiguranik u obaveznom i dobrovoljnom osiguranju


Osiguranik je lice osigurano na obavezno i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje. Obaveznim i dobrovoljnim osiguranjem, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, osigura-nicima se obezbeđuju prava u slučaju starosti i invalidnosti, a u slučaju smrti osiguranika, odnosno korisnika penzije, pravo se obezbjeđuje članovima njihove porodice.
 
Osiguranik u obaveznom osiguranju je:
  • lice zaposleno na osnovu ugovora o radu ili drugog akta poslodavca,
  • lice koje obavlja samostalnu djelatnost,
  • lice koje obavlja svešteničku dužnost ili vjersku službu i
  • lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost i koje je upisano u Registar poljoprivre-dnih gazdinstava kao nosilac poljoprivrednog gazdinstva.
 
Status osiguranika u obaveznom osiguranju stiče se podnošenjem prijave u Jedinstveni si-stem registracije kontrole i naplate doprinosa koji je podnio uplatilac doprinosa, a pre-staje podnošenjem odjave.
Na dan 31.12.2023. godine u Matičnoj evidenciji evidentirano je 332.953 osiguranika. U poslednjih pet godina broj osiguranika porastao je za 17.066 što predstavlja pozitivan trend i kontinuiran rast broja osiguranika. Poslednji podaci na dan 31.03.2024. godine nam govore da je nastavljen dalji rast broja osiguranika na 335.834.
 
Lice koje nije osiguranik u obaveznom osiguranju može se osigurati na dobrovoljno osigura-nje pod uslovima da ima prebivalište na teritoriji Republike Srpske ili teritoriji Brčko Distrikta BiH, opštu zdravstvenu sposobnost i ako je starije od 15 godina.

Na dan 31.12.2019. godine evidentirano je 1.041. lice na dobrovoljnom osiguranju, a pet godi-na kasnije u dobrovoljnom osiguranju bio je 1.291 osiguranik. Rast broja osiguranika nasta-vljen je i u prvom kvartalu ove godine, tako da je sa 31.03. evidentirano 1.382 osiguranika u dobrovoljnom osiguranju.

Trend blagog, ali kontinuiranog rasta, iz godine u godinu, bilježi i kod osiguranika poljoprivrednika.
Pod osiguranikom poljoprivrednikom podrazumjeva se lice koje obavlja poljoprivrednu proizvodnju i koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac poljopri-vrednog gazdinstva, pod uslovom da na dan prijave na osiguranje nije starije od 50 godina života, da ima opštu zdravstvenu sposobnost i da nije obavezno osiguran po drugom osnovu.

Na dan 31.12.2023. godine u matičnoj evidenciji Fonda evidentirano je 1.988 osiguranika poljoprivrednika, što je rezultat rasta od 44,2% u poslednjih pet godina.