Fond PIO RS: Ponovno određivanje penzije :: Semberija INFO ::

 

Fond PIO RS: Ponovno određivanje penzije


 
Pravo na ponovno određivanje penzije ima korisnik prava koji istovremeno ima i status osiguranika u periodu od najmanje godinu dana za koji je plaćen doprinos.
 
Korisniku starosne ili invalidske penzije kome je pravo priznato prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju i koji stekne status osiguranika u obaveznom i dobrovoljnom osiguranju, na njegov zahtjev će se odrediti novi iznos penzije, pod uslovima da je naknadno navršio najmanje godinu dana staža osiguranja.
 
U skladu sa navedenim stavom, novi iznos penzije određuje se tako da se ponovo odredi iznos penzije na dan ostvarivanja prava računajući i naknadno navršeni staž, kao i plate, odnosno osnovice osiguranja, pa se zatim taj iznos usklađuje sa kretanjem penzija od dana ostvarivanja prava do dana određivanja novog iznosa penzije.
 
Novi iznos penzije pripada korisniku od dana podnošenja zahtjeva i ne može biti niži od dostignutog iznosa penzije za mjesec u kojem je zahtjev podnesen.
 
Korisnik penzije, takođe, može da podnese zahtjev za određivanja novog iznosa penzije i na osnovu činjenica za koje se naknadno saznalo ili su nastupile nakon donošenja rješenja o priznavanju prava na penziju. Novi iznos penzije korisniku prava pripada od dana podnošenja zahtjeva.
 
U poslednje tri godine zabilježen je trend povećanja broja zahtjeva za ponovno određivanje penzije sa 946 u 2021. godini, 1.122 u 2022. godini, a 1.212 u 2023. godini, što potvrđuje činjenicu da iz godine u godinu raste i broj korisnika prava koji istovremeno imaju i status osiguranika.
 
 
                                                                                                                      Odnosi s javnošću