Fond PIO RS: Program socijalnog zbrinjavanja radnika u 2024. godini :: Semberija INFO ::

 

Fond PIO RS: Program socijalnog zbrinjavanja radnika u 2024. godini


Na osnovu Rješenja Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-228/24 od 25.01.2024. godine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:  12/24 od 07.02.2024. godine) o odobravanju uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, s ciljem socijalnog zbrinjavanja radnika, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske poziva poslodavce da prijave zaposlene radnike radi korišćenja sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika koji sa stažom osiguranja za koji će biti uplaćen doprinos ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju do 31.12.2024. godine.
 
Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, iz sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, odobrava se od strane Vlade Republike Srpske  za osiguranike u bivšim državnim preduzećima, akcionarskim društvima u većinskom vlasništvu Republike i zemljo-radničkim zadrugama, odnosno za pravne sljedbenike i osiguranike, ukoliko nema uplatioca doprinosa, koji sa stažom osiguranja za koji će biti uplaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju do 31.12.2024. godine.
 
Prijave po javnom pozivu za socijalno zbrinjavanje radnika u 2024. godini se podnose  u poslovnicama Fonda PIO, u opštini prema sjedištu poslodavca. Uplata doprinosa izvršiće se za prijavljene radnike  iz sredstava za  socijalno zbrinjavanje radnika nakon usaglašavanja iznosa između Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske  i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.
 
Javni poziv će se objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske" i na internet stranici Fonda PIO Republike Srpske.