Fond PIO Republike Srpske: Isplata novčane pomoći penzionerima :: Semberija INFO ::

 

Fond PIO Republike Srpske: Isplata novčane pomoći penzionerima


Za 180.317 korisnika prava na penziju, koji su evidentirani u isplati penzije za mjesec avgust, zaključno sa 19. septembrom 2022. godine, dana 28. septembra 2022. godine, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom finansija, a na osnovu odluke Vlade Republike Srpske (broj: 04/1-012-2-3296/22 od 08. 09.2022.godine,‘’Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 92/22 od 21.09. 2022.godine) doznačio je drugi dio  jednokratne novčane pomoći  u iznosu 100,00 KM.
 
Novčana pomoć  u iznosu od 100,00 KM isplaćuje se svim korisnicima prava na penziju sa prebivalištem u Republici Srpskoj  i van  Republike, izuzev 94.298 korisnika  koji su pravo na novčanu pomoć ostvarili po osnovu boračkih prava (borci, RVI, porodice poginulih boraca), kojima je isplata ove pomoći izvršena 23.09.2022. godine, putem Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

Napominjemo da se isplata novčane pomoći penzionerima  vrši  na isti način kao i za redovna primanja po osnovu prava na penziju, putem banaka i pošte, i nije potrebno bilo  kakvo prethodno prijavljivanje u Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.
 

Fond PIO Republike Srpske