Cvi­ja­no­vi­će­va: Po­dr­ška mi­si­ji Eufo­ra :: Semberija INFO ::

 

Cvi­ja­no­vi­će­va: Po­dr­ška mi­si­ji Eufo­ra


Izvor: Tanjug / Politika

Sa­ra­je­vo 
– Srp­ski član Pred­sed­ni­štva BiH Želj­ka Cvi­ja­no­vić raz­go­va­ra­la je ju­če sa no­vim ko­man­dan­tom Eufo­ra u BiH ge­ne­ral-ma­jo­rom La­slom Sti­com o tre­nut­nim po­li­tič­kim i bez­bed­no­snim pri­li­ka­ma u Re­pu­bli­ci Srp­skoj i BiH i is­ta­kla zna­čaj ne­pri­stra­snog pri­stu­pa Eufo­ra. Cvi­ja­no­vi­će­va je iz­ra­zi­la po­dr­šku mi­si­ji „Al­tea”, kao i pu­nu opre­de­lje­nost ka sa­rad­nji s ci­ljem oču­va­nja mi­ra i sta­bil­no­sti u BiH, sa­op­šte­no je iz Pred­sed­ni­štva BiH.

Srp­ska čla­ni­ca Pred­sed­ni­štva BiH oba­ve­sti­la je no­vog ko­man­dan­ta Eufo­ra da su svi ak­tu­el­ni iza­zo­vi is­klju­či­vo po­li­tič­ke pri­ro­de, te da bez­bed­no­sna si­tu­a­ci­ja u BiH ni­je ugro­že­na, pre­no­si Tan­jug.