Savjet ministara: Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH :: Semberija INFO ::

 

Savjet ministara: Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH


SARAJEVO - Savjet ministara donio je odluku o privremenom finansiranju institucija i međunarodnih obaveza BiH za period juli-septembar u iznosu od 249 miliona KM.

Ovaj iznos predstavlja četvrtinu sredstava odobrenih za finansiranje institucija BiH u skladu sa Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, uz tehničke korekcije.

Savjet ministara usvojio je i informaciju Ministarstva inostranih poslova o završenom višegodišnjem projektu "Preseljenje misija država partnera NATO u zgradu žZž u Briselu".

Odluka o odobravanju ovog višegodišnjeg projekta donesena je 25. avgusta 2015. godine, a 16. decembra prošle godine donesene su njene izmjene i dopune, kojima su za realizaciju projekta obezbijeđena sredstva u budžetu Ministarstva inostranih poslova u iznosu od 1.628.419 KM.

Razlog za donošenje ovih odluka Savjeta ministara je odluka država članica NATO-a da sjedište Alijanse u Briselu bude preseljeno u novu zgradu, a da misije država partnera budu izmještene u zgradu "Z", gdje je BiH ponuđen prostor površine 535 metra kvadratna, što odgovara veličini prostora koji je Misija BiH pri NATO-u do tada iznajmljivala.

Misija BiH pri NATO-u je krajem marta 2020. godine preselila u nove prostorije, te je uplatom preostalog duga prema NATO kancelariji za projektovanje i preseljenje u iznosu od 523.885 KM, u februaru ove godine izmirena ukupna obaveza Ministarstva i okončan projekat preseljenja.

Ministri su se upoznali sa informacijom Direkcije za evropske integracije BiH nakon održavanja petog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH 26. novembra prošle godine.

Odbor je razmatrao pitanja iz ključnih oblasti u okviru procesa evropskih integracija, posebno o provođenju 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije i izradi Programa integrisanja.

Diskutovano je o nizu pitanja iz političkog i ekonomskog kriterijuma, a poseban fokus je stavljen na izbore i reformu izbornog zakonodavstva, te vladavinu prava i rad pravosuđa.

U okviru dijela koji se odnosi na sprovođenje Sporazuma, razgovarano je o oblastima trgovine, poljoprivrede, unutrašnjeg tržišta, socijalne politike i inovacija, transporta, energije, zaštite okoline i regionalnog razvoja.

Evropska komisija je nakon održanog sastanka dostavila preporuke za nadležne institucije u BiH, koje su sastavni dio informacije.

Savjet ministara upoznao se sa preporukama Evropske komisije dostavljenim nakon održanog petog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, te je zadužio sve nadležne institucije BiH i pozvao nadležne institucije Brčko distrikza, entiteta i kantona da postupe u skladu sa ovim preporukama.

Na sjednici je utvrđen prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o saradnji u području odbrane između Savjeta ministara i Vlade Katara.

"Katar pruža podršku BiH kao veliki donator pomoći i investitor. U kontaktima sa zvaničnicima Katara, iskazana je spremnost da ova država podrži određene programe i planove koji bi kroz materijalne donacije doprinijeli povećanju opšte bezbjednosti u BiH", navodi se u saopštenju.

To se odnosi na rješavanje viškova naoružanja i municije, te povećanja bezbjednosti njihovog skladištenja, kao i na mogućnost podrške Katara donacijama za opremanje i modernizaciju Oružanih snaga BiH, bilo kroz bilateralnu saradnju ili uključenjem Katara u određene multilateralne donatorske programe.

Zaduženo je Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara da Prijedlog osnova uputi Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, uz prijedlog da za potpisnika sporazuma imenuje ministra odbrane.

Ekspertski tim dopunjen novim stručnjacima

Savjet ministara je, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, donio odluku o dopuni odluke o imenovanju ekspertskog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Uzimajući u obzir novonastalu situaciju prouzrokovanu učestalim zemljotresima u Hrvatskoj i BiH, ekspertski tim je ovom odlukom dopunjen stručnjacima za regionalnu geologiju, zemljotrese i seizmička ispitivanja, hidrotehniku i procjenu uticaja na životnu sredinu, te predstavnikom nevladine organizacije "Grin tim", saopšteno je iz Savjeta ministara.

Ministri su danas usvojili informaciju Regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz izvještaja o izvršenoj reviziji učinka o temi "Aktivnosti institucija BiH na osiguravanju radijacione i nuklearne bezbjednosti".

Preporuke se odnose na upravljanje radioaktivnim otpadom, postupanje institucija u vezi sa pitanjem potencijalne izgradnje skladišta ili odlagališta radioaktivnog otpada u susjednoj Hrvatskoj u blizini granice sa BiH, aktivnosti koje provodi Inspektorat Agencije, kao i monitoring radioaktivnosti u životnoj sredini.

U vezi sa iznalaženjem potencijalne lokacije za buduće centralizovano skladište radioaktivnog otpada i istrošenih radioaktivnih izvora u BiH, Agencija je od Savjeta ministara i entitetskih vlada zatražila da imenuju nove ili potvrde ranije imenovane predstavnike u komisiju koja će se baviti analizom dosadašnjih posjeta potencijalnim lokacijama i predlagati konačno rješenje za centralizovano skladište.

Agencija smatra da je potrebno preduzeti konkretne korake u koje bi bili uključeni svi relevantni predstavnici vlasti kako bi ovo pitanje bilo konačno riješeno.

Kada je u pitanju postupanje u vezi sa mogućom izgradnjom skladišta/odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, u Hrvatskoj, Savjet ministara je krajem prošle godine formirao ekspertski i pravni tim koji se bave ovim pitanjima.

Shodno tome, aktivnosti su intenzivirane i preduzima se sve što je u moći institucija BiH kako bi se Hrvatska spriječila u namjeri da odlaže radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo na Trgovskoj gori, dodaje se u saopštenju.

Regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu bezbjednost zadužena je da informaciju dostavi Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Kancelariji za reviziju institucija BiH.

Savjet ministara je, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio odluku o izmjenama odluke o formiranju radne grupe za izradu izmjena i dopuna Pravilnika o čuvanju i uništavanju oduzete droge, psihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se može dobiti droga i prekursora.

U radnu grupu je imenovan novi šef Odsjeka za suzbijanje zloupotrebe droge u Ministarstvu bezbjednosti Dragan Vukadin.

Radna grupa je zadužena da u roku od 18 mjeseci sačini izmjene i dopune Pravilnika o čuvanju i uništavanju oduzete droge, psihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se može dobiti droga i prekursora.

Ministarstvo bezbjednosti će, nakon prikupljenih potrebnih mišljenja, Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika dostaviti Savjetu ministara na razmatranje i usvajanje.

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, ministri su usvojili izvještaj o zaključivanju memoranduma o saradnji u oblasti sporta između Ministarstva civilnih poslova i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske.

Memorandumom, koji su 16. marta u Sarajevu potpisali ministar civilnih poslova u Savjetu ministara Ankica Gudeljević i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto, predviđena je saradnja institucija zaduženih za sport dvije zemlje kroz zajedničke aktivnosti i razmjene iskustava.

Predviđena je i saradnja sportskih udruženja i saveza u oblasti različitih sportskih disciplina vrhunskog sporta kroz učešće u zajedničkoj obuci, turnirima, tradicionalnim sportskim manifestacijama, kao i razmjena srodnih sportskih disciplina i osoblja /trenera, menadžera, medicinskog osoblja/, podsticanje učešća stručnjaka na sportskim seminarima, simpozijumima i konferencijama u organizaciji obje strane koji su od zajedničkog interesa, te organizovanje bilateralnih sportskih okupljanja s ciljem razmjene iskustava, kao i konsultacije na rekonstrukciji i održavanju sportskih objekata.

Savjet ministara zadužio je Ministarstvo civilnih poslova da izvještaj uputi u dalju proceduru i dostavi Predsjedništvu BiH.

Srna / Glas Srpske