DNEVNIK LEONE JUGIN :: Semberija INFO ::

 

DNEVNIK LEONE JUGIN


Kako je najavljeno iz Biblioteke ,,Filip Višnjić'' u Bijeljini, večeras će, sa početkom u 19 časov,a biti organizovano Književno veče. Tom prilikom biće promovisan „Dnevnik Leone Jugin“, autora Zdravka Zgonjanina Baće. ,,Dnevnik Leone Jugin'' ugledao je svjetlost dana zahvaljujući izdavačkoj kući ,,Svet knjige''.

Knji­ga ,,Dnev­nik Le­o­ne Ju­gin'', Zdrav­ka Zgo­nja­ni­na Ba­će, na­pi­sana je u sti­lu do­bre kla­sič­ne pro­ze, u ko­joj je pa­ra­dig­ma­ti­čan lik glav­ne ju­na­ki­nje, sa nje­nim pri­mjer­nim ljud­skim svoj­stvi­ma. Leona je lije­pa i uspje­šna u sve­mu,  po­u­zda­na u po­slu, pa­žlji­va kćer i unu­ka, oda­na pri­ja­te­lji­ca, a tek je za­ko­ra­či­la u brač­ne vo­de, gdje se pret­po­sta­vlja da će bi­ti i uzor­na su­pru­ga i maj­ka. I u ovoj pro­zi autor po­ka­zu­je da za­vid­no vla­da pri­čom, po­sje­du­je na­ra­tiv­ni žar i da­ma­re'', ovako su predstavili ovo Zgonjaninovo djelo iz ,,Sveta knjige''.

Semberija info