OCJENA RADNE SPOSOBNOSTI: NAŽALOST, PREDNjAČE KARCINOMI


U postupcima  rješavanja zahtjeva za ostvarivanju prava na invalidsku penziju u periodu januar-jun 2019. godine izvršeno ukupno 2.199 ocjene radne sposobnosti. U odnosu na isti period prošle godine to je za nijansu ili 87 ocjena manje. Od navedenog ukupnog broja 1.471 ocjena radne sposobnosti odnosi se na domaće osiguranje, u Republici Srpskoj, a 728 ocjena  na osiguranje sa elementima inostranosti.
 
Gubitak radne sposobnosti, kao posljedica bolesti, u domaćem osiguranju  utvrđen je u 493 ili 33,51 posto slučajeva, dok je kod  ino-ocjene radne sposobnosti utvrđen  u 323 ili 44,36 posto slučajeva. U ostalim modalitetima ocjene, pored gubitka radne  sposo-bnosti, organi vještačenja su utvrdili da liječenje nije završeno ili da kod osiguranika postoji preostala radna sposobnost. 
 
Kao uzrok nastanka invalidnosti-gubitka radne sposobnosti u domaćem osiguranju  preovladavaju maligne bolesti sa 25,76 posto, potom slijede duševne bolesti sa 24,75 posto i kardiovaskularne bolesti sa 19,06 posto. Kod gubitka radne sposobnosti za osiguranike sa prebivalištem u inostranstvu, takođe, prednjače maligne bolesti sa 24,46 posto, slijede kardiovaskularne bolesti sa 23,84 posto, dok duševne bolesti ovdje zauzimaju treće mjesto sa 17,65 posto.
 
Tako su, generalno, karcinomi, nažalost, vodeći uzročnik nastanka invalidnosti-gubitka radne sposobnosti. Zajedno sa  duševnim  i kardiovaskularnim bolestima zbir-no čine,čak, oko 70 posto uzroka  nastanka  trajne invalidnosti odnosno gubitka  radne sposobnosti. To je jako izražena nepovoljnost, a u stručnim krugovima obrazlaže se načinom života u savremenom dobu, sa stresom, nezdravom ishranom, zagađenjem hrane, vode, vazduha, a posebno  direktnom vezom dominacije karcinoma i duševnih bolesti, kao uzročnika invalidnosti, sa  radnim događajima  i bombadrovanjem osiromašenim uranijumom na prostoru Republike Srpske i BiH od 1992. do 1995. godine.