FOND PIO RS :: Semberija INFO ::

 

FOND PIO RS


 
Rješavanje zahtjeva
 
Ni vanredna situacija i vanredno stanje kao odgovor na pošast 21. vijeka oličenu u virusu korona nisu usporili niti zaustavili rad Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. U prošloj godini ostvareni su najbolji rezultati u dvade-setosmogodišnjem postojanju i radu ove, za Republiku Srpsku, veoma važne institucije. Najrealniji pokazatelj su rezultati ostvereni u segmentu ostvarivanja prava u kojem građani, odnosno osiguranici i korisnici prava ostvaruju svoje pravo na penziju i druga  prava vezana za penziju.

Ažurano je 172.404 nedostajućih prijava u matičnoj evidenciji, iz prethodnih godina, što će u narednom periodu značajno olakšati vođenje upravnog postupka po zahtjevima za ostvarivanju prava. Na zahtjev osiguranika izdato je 20.492 uvjerenja o podacima registro-vanim u matičnoj evidenciji.

U toku 2020. godine zaprimljeno je 24.970 tzv. prvih zahtjeva za ostvarivanje prava na starosnu, porodičnu i invalidsku penziju, a riješeno, odnosno provedeno, je 25.381 upravnih postupaka i donijeto isto toliko rješenja, čime je broj ovih zahtjeva u radu smanjen na 1.600. U skladu sa zakonom o upravnom postupku rok za donošenje rješenja, od dana  prijema zahtjeva, je 60 dana, dok je u Fondu rok rješavanja skraćen na, prosječno, 21 dan ili trećinu roka propisanog zakonom, pri čemu se na  mjesečnom nivou  kod ovog organa rješava preko 2.000 zahtjeva za ostvarivanje prava.

Sistematskim i upornim radom tokom cijele godine broj neriješenih zahtjeva sa 1.950, koliko je evidentirano na dan 31.12.2019. godine, smanjen je na 1.600, odnosno za 18,95%, koliko je ostalo u radu poslednjeg dana 2020. godine.
Kada se na podatke o rješavanju prvih zahtjeva  za ostvarivanje prava  dodaju i svi ostali zahtjevi i postupci, po službenoj dužnosti i zahtjevi za ponovno određivanje penzija, onda je u Fond PIO Republike Srpske ukupno zaprimljeno 75.941 zahtjev, po svim osnovama, a riješeno 77.832 zahtjeva.

Plan je da Fond tekuća 2021. godinu  završi sa svega 1.380 tzv. prvih zahtjeva i 1.080 ostalih zahtjeva u radu i tako, sasvim sigurno, sledeću jubilarnu 30-u godinu postojanja i rada dočeka sa još boljim rezultatima.