UDRUŽENjE GRAĐANA „EKO ZELENI – DRINA“, JANjA: Ekolozi koji postižu impozantne rezultate :: Semberija INFO ::

 

UDRUŽENjE GRAĐANA „EKO ZELENI – DRINA“, JANjA: Ekolozi koji postižu impozantne rezultate


U vremenu, kada je naše društvo u mnogim sferama života u krizi, priroda nas, s vremena na vrijeme, obavijesti da postoji kriza iznad svih kriza. Ona nam sve češće skreće pažnju na ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo u pogledu klimatskih promjena. Suše , poplave, zagađenost vazduha, i brojne druge nedaće, svojevrsni su računi koje nam priroda ispostavlja za naš nesavjestan odnos prema njoj.


 
Upravo ovih činjenica svjesna je grupa ljudi okupljena u Udruženje građana „Eko zeleni – Drina“ iz Janje. Ovo Udruženje je svojim radom, u protekle dvije godine, steklo ogromnu popularnost i podršku velikog broja građana.
 
Za „Semberija info“ govori potpredsjednik janjanskih ekologa, profesor istorije, Elvir Ibrišimović.
 
Kako biste predstavili Udruženje „Eko zeleni – Drina“?
-Udruženje građana „Eko zeleni - Drina“ iz Janje registrovano je još 2007. godine. Ono je bilo pasivno sve do decembra 2020. godine kada su novi članovi Upravnog odbora Udruženje ponovo oživjeli. Udruženje je nevladina i neprofitna organizacija, koja je sebi dala zadatak da podiže ekološku svijest kod građana, zalaže se za očuvanje zdrave životne sredine, ali i doprinese uređenju i ljepšem izgledu Mjesne zajednice Janja.
 
Koliko aktivista okupljate i koje biste ekološke projekte posebno izdvojili kao važne za vašu lokalnu zajednicu?
-Ekipu UG ,,Eko zeleni - Drina“ Janja pored predsjednika Amira Aganovića i moje malenkosti kao potpredsjednika, čini i sjajna ekipa među kojima su: Sead Kavazović, Sakib Turkušević, Zekerijah Karjašević, Nadža Hajduković, Ilijaz Hodžić, Amir Hajtić, Mersiha Ibrišimović, Mirzet Jahić i brojni drugi. Pored nas, aktivnih članova Udruženja, tu je još na stotine ljudi koji direktno podržavaju i pomažu svaku aktivnost za dobrobit društva. Za nas su članovi Udruženja svi dobronamjerni ljudi, koji aktivno ili pasivno podržavaju rad Udruženja. Ljudi u Udruženju, nemaju nikakve posebne benefite od svog angažmana. Plodove rada Udruženja ubire cjelokupna društvena zajednica. Zato je naša „politika“ da angažman na unapređenju životne sredine bude dostupan svakom građaninu i kao takav je dobrodošao svako ko se želi angažovati za dobrobit društvene zajednice. Udruženje je do sada poduzelo niz akcija, u oblasti čišćenja otpada, sadnje drveća i uređenja javnih površina, kao i pokretanje nekoliko inicijativa u saradnji sa neformalnom grupom građana iz Janje. Naša prva akcija se odnosila na korito rijeke Janje cijelom dužinom kroz naselje i trajala je puna četiri mjeseca. Ona je podrazumijevala odvoz smeća iz rijeke, uklanjanje drvenastog i alergenog rastinja, skidanje zemljanog nanosa sa zidova novoizgrađenog korita, kao i pranje korita. Nakon ove akcije naši članovi su u još tri navrata tokom 2020. godine uklanjali alergeno rastinje iz korita rijeke Janje, kako bi preventivno zaštitili zdravlje građana. Materijalne troškove, nastale prilikom ovog poduhvata, snosili su građani Janje, čime su budžetima Grada Bijeljina i JU „Vode Srpske“ uštedili značajna finansijska i materijana sredstva.
Drugi i treći projekat su nekako išli uporedo. Naime, tokom jeseni 2020. godine realizovali smo projekat sadnje drvoreda u ulicama: Bijeljinska, Gavrila Principa i Lešnička. Tom prilikom posađeno je oko 300 stabala kuglastog bagrema i pitomog kestena. Ako uzmemo u obzir da je u tom periodu na području cijelog grada Bijeljine (bez MZ Janja) posađeno oko 600 stabala, onda je naš trud, zaista, impozantan. Pored zasađivanja novih drvoreda, projekat ozelenjavanja naše mjesne zajednice upotpunili smo uređenjem prvog parka u Janji. Poznato je, naime, da Janja nikada u svojoj istoriji nije imala park i da je urbani dio naselja gotovo u potpunosti zarobljen u beton i bez zelenih površina za odmor. Realizacijom našeg trećeg projekta, mi smo uspostavili prvi park u centru Janje. Sadnja drvoreda i uspostava parka su, pored doprinosa ekološki zdravijoj životnoj sredini, ujedno i dio projekta za stvaranje preduslova za razvoj turizma u Janji i privlačenja investicija.
 
Planirate li još neke projekte?
-Naravno. Svi naši projekti u narednom periodu će se kao i do sada odnositi na podizanje ekološke svijesti, zaštitu životne sredine-posebno naših rijeka, kao i ozelenjavanje urbanog dijela Janje. Sve će to biti na pravcu djelovanja i davanja doprinosa u borbi za ublažavanje klimatskih promjena u našoj mikro sredini. S tim u vezi projekti će, pogotovo kada je u pitanju uređenje urbanog dijela biti u skladu sa zahtjevima i potrebama građana te u saradnji sa lokalnim vlastima.
 
Kroz Vaš angažman mogli ste se iz prve ruke uvjeriti u stanje ekološke svijesti kod naših građana. Imamo li razloga za optimizam?
-Unapređenje ekološke svijesti kod građana je dugotrajan proces. Stoga, ukoliko u svom radu nailazimo na poteškoće, a poteškoća zaista ima, nemamo pravo biti pesimisti. Ekološke probleme ne prave široke narodne mase, već nesavjesni i neodgovorni pojedinci, koji su obično i najglasniji kada žele opravdati svoju ekološku nekulturu. Mi smo, ipak, optimisti, a svoj optimizam  crpimo iz činjenice da imamo ogromnu moralnu podršku od građana za navedene projekte.
 
Imate li podršku lokalnih vlasti? Koje mjere bi, po Vama, oni mogli preduzeti kako bi se popravilo stanje u ovoj oblasti?
-Kada je u pitanju podrška lokalnih vlasti, ona je do sada, uglavnom, zasnivana na davanju saglasnosti za realizaciju naših projekata. Tu, prije svega, mislimo na Gradsku upravu Grada Bijeljina i JP „Putevi Republike Srpske“. Nekako nam se čini da je naš rad još uvijek u fazi prepoznavanja kod lokalnih institucija i njihovih predstavnika. Od njih priželjkujemo veću podršku našim inicijativama za rješavanje ekoloških problema, te potreba građana za uređeniju i čistiju životnu sredinu u Janji. Smatramo da Udruženje, kao nevladina organizacija, i lokalne vlasti nisu konkurenti, već partneri, koji kroz kooperaciju i koordinaciju trebaju doprinositi zdravijoj i ljepšoj životnoj sredini.


Semberske novine - Semberija info