FOND PIO RS: NASTAVLjE SE TREND PORASTA STAROSNIH PENZIJA :: Semberija INFO ::

 

FOND PIO RS: NASTAVLjE SE TREND PORASTA STAROSNIH PENZIJA


U prvih devet mjeseci ove godine Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske donio je 11.834 rješenja o ostvarivanju prava na penziju, čime je taj broj korisnika prava i uveden u isplatu.

​Od navedenog broja najveći procenat prava ostvarili su korisnici prava na starosnu penziju i to 8.003 ili 67,62% svih ostvarenih prava. Ovaj procenat odražava kontinu-irani rast zastupljenosti korisnika prava na starosnu penziju u odnosu na korisnike prava na porodičnu i invalidsku penziju čiji procenat se istovremeno u  kontinuitetu smanjuje.

U toku ove godine zabilježeni procenat ostvarenih prava na starosnu penziju je do sada najveći u istoriji Fonda PIO i penzijskog sistema Republike Srpske, čime je prakti-čno dostignut nivo razvijenih evropskih zemalja.

Posmatrano po regijama Republike Srpske, odnosno filijalama taj procenat se kreće od 64,40% u filijali Trebinje, do 70,86% u filijali Prijedor.

Na pozitivan trend zastupljenosti procenta korinsika prava na starosnu penziju najvi-še utiče opredijeljenost osiguranika da zahtjev za ostavrivanje prava podnose sa na-vršenih 65 godina života.

Iako u toku ove godine zakon o PIO omogućava ostvarivanje prava na starosnu penziju osiguranicima i sa navršenih 58 godina i 8 mjeseci života i 40 godina penzijskog staža za muškarce, a za žene 56 godina i 8 mjeseci i 35 godina staža osiguranja, veoma mali broj njih to pravo ne želi da koristi. Preko 90% osiguranika zahtjev za ostavrivanje prava na penziju podnosi tek sa navršenih 65 godina života vodeći se time da je i obim prava odnosno visina penzije u direktnoj zavisnosti od dužine penzijskog staža i visine plata na koji je plaćen doprinos za PIO.

Tako je zakonom propisana najniža penzija za 40 i više godina penzijskog staža koja je jednaka prosječnoj penziji isplaćenoj u decembru prethodne godine i za ovu godinu iznosi sa poslednjim povećanjem 424,13 KM, što je više od prosječne penzije svih preko 272.000 korisnika prava.

Istovremeno prosječna penzija za 40 i više godina staža osiguranja trenutno iznosi 610,09 KM,  što čini  60% prosječne plate isplaćene u Republici Srpskoj       

Podsjećamo da je za svaki penzijski sistem, pa tako i naš poželjno učešće što većeg proscenta korisnika prava na starosnu, a što manji za korisnike prava na porodičnu i invalidsku penziju u strukturi ostavrenih prava.

Posmatarno po pravima prilikom obračuna trenutnu strukturu korisnika prava čine starosne penzije sa 59,72%, porodične 26,92%, invalidske 13,29% i ostala prava 0,08%'', pojašnjavaju iz Fonda PIO RS.