Šta je kleveta i ko za nju i kako može da odgovara? - Odgovore daju iz advokatske kancelarije Nemanje Zirojevića :: Semberija INFO ::

 

Šta je kleveta i ko za nju i kako može da odgovara? - Odgovore daju iz advokatske kancelarije Nemanje Zirojevića


Pojam klevete u Republici Srpskoj definisan je Zakonom o zaštiti od klevete. Prema tom Zakonu, svako poslovno sposobno lice koje prouzrokuje štetu ugledu fizičkog ili pravnog lica, iznošenjem ili pronošenjem izražavanja nečeg neistinitog, identifikujući to lice trećem licu, odgovorno je za klevetu, pod uslovom da je to lice prouzrokovalo štetu u svojstvu autora, urednika ili izdavača izražavanja ili u svojstvu lica koje je na neki drugi način efikasno kontrolisalo sadržaj tog izražavanja. Za klevetu odgovora i pravno lice koje je objavilo klevetničko izražavanje. Ovim Zakonom je predviđen i poseban standard odgovornosti za klevetu za lica koja obavljaju javne funkcije i koja, prema shvatanju javnosti, vrše značajan uticaj na pitanja od političkog i javnog interesa. Ova lica odgovaraju za izazvanu štetu iznošenjem ili pronošenjem izražavanja koje se odnosi na javna i politička pitanja, ako je to lice znalo da je izražavanje neistinito ili je nepažnjom zanemarilo neistinitost izražavanja.
 
Koji su prvi koraci u postupku
zaštite od klevete?
 
-Zakon o zaštiti od klevete propisuje da lice koje je oštećeno klevetničkim izražavanjem prvo mora preduzeti sve mjere da se ublaže posljedice toga izražavanja, sa posebnim akcentom na upućivanje Zahtjeva za ispravku. Ovaj Zahtjev se upućuje licu koje izvršilo klevetničko izražavanje, i jako je bitno reći da se taj Zahtjev mora poslati u pismenoj formi. Ovo ističemo iz razloga što se ne može pokrenuti sudski postupak protiv lica odgovornog za klevetu, ukoliko oštećeni nema dokaz da je tom licu uputio ovaj Zahtjev.
 
Kada se i na koji način može tražiti sudska zaštita od klevete?
 
-Ukoliko lice odgovorno za klevetu ne postupi u skladu sa Zahtjevom za ispravku, oštećeno lice ima pravo tražiti sudsku zaštitu. Ta zaštita se može zahtijevati i ukoliko je lice odgovorno na klevetu objavilo demant, ali je u međuvremenu oštećenom licu nanijeta značajna šteta usljed klevete. U svakom slučaju, tužba zbog klevete se može podnijeti u roku od tri mjeseca od dana kada je oštećeno lice saznalo za klevetu i ovdje se radi o strogom zakonskom roku koji se ne može produžavati, te se protekom istog gubi pravo na sudsku zaštitu. Bitno je istaći i to da nasljednici lica koje je klevetom oštećeno, a koje je preminulo tokom trajanja sudskog postupka, mogu nastaviti taj postupak u roku od tri mjeseca od smrti oštećenog lica.
 
U čemu se ogleda sudska zaštita od klevete i kakve odluke sud donosi u tom       postupku?
 
-Osnovno pravo koje oštećeno lice ima u sudskom postupku je naknada štete. Ta šteta se, prije svega, ogleda u uzrokovanju duševnih bolova, usljed povrede ugleda i časti, koje je oštećeni pretrpio klevetničkim izražavanjam. Naknada štete koju sud svojom presudom određuje mora biti proporcionalna prouzrokovanoj šteti i ista zavisi od svih okolnosti slučaja, naročito od preduzetih mjera da bi se ublažila prouzrokovana šteta (objavljivanje ispravke, opozivanje izjave ili izvinjenje) kao i činjenice da li je lice odgovorno za klevetu steklo novčanu korist učinjenom klevetom. Uz sve navedeno, za visinu štete je najčešće presudno mišljenje vještaka odgovarajuće struke, koji cijeni stepen duševnih bolova koje je oštećeno lice pretrpjelo usljed povrede ugleda i časti. Šta više, sud tokom trajanja postupka može donijeti i privremenu mjeru kojom će zabrani pronošenje izražavanja ili zabranu daljnjeg pronošenja pod uslovom da oštećeni može učiniti sasvim vjerovatnim da mu je klevetničko izražavanje izazvalo štetu i da će trpjeti nepopravljivu štetu kao rezultat pronošenja ili daljnjeg pronošenja tog izražavanja. Po okončanju sudskog postupka, ukoliko se dokaže odgovornost lica koje je tuženo za klevetu, ono je dužno oštećenom licu platiti kako naknadu štete uzrokovane klevetom, tako i sve sudske troškove koje je oštećeni imao povodom vođenja ovog postupka.
 
Imajuću u vidu složenost postupka zaštite od klevete, koja je Vaša preporuka čitaocima?
 
-Naša preporuka je da, u svakom slučaju, lica koja su oštećena klevetom potraže stručnu pomoć iz razloga što zbog propuštanja određenih rokova mogu trpiti određene pravne posljedice koje se naknadno ne mogu ispraviti, a stranka koja je pravno neuka to ne može znati. Uz sve to, dokazivanje visine štete uzrokovane klevetom je često vrlo složen proces koji zavisi od mnogo faktora, pa je s toga naša preporuka se svi oštećeni obrate advokatu za pravnu pomoć.

​Semberske novine - Semberija info