PETAR BIBIĆ, UGLEDNI BIJELjINSKI ADVOKAT, O PRAVOSUĐU I SUDSKIM PREDMETIMA :: Semberija INFO ::

 

PETAR BIBIĆ, UGLEDNI BIJELjINSKI ADVOKAT, O PRAVOSUĐU I SUDSKIM PREDMETIMA


Poznati bijeljinski advokat Petar Bibić (67) od 2000. godine bavi se advokaturom. Rođen je u Blaževcima kod Tešnja, Pravni fakultet je završio u Sarajevu. Prvi posao dobio je 1974. godine u sarajevskom „Unis komercu“. Nekoliko godina radio je kao sekretar firme, da bi do početka ratnih sukoba u BiH, sve do kraja aprila 1992. godine obavljao poslove direktora pravnih poslova u tom preduzeću. Osam godina radio je u Vladi RS, u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
 
Osvrnuvši se na bogatu advokatsku praksu koju je obavljao u proteklih dvadesetak godina, advokat Bibić za portal Semberija info kaže da je izuzetno širok dijapazon predmeta i stranaka koje je zastupao u protekle nepune dvije decenije.
 
-Reformom pravosuđa u BiH, koja je stupila na snagu 24. januara 2003. godine, dobili smo nove zakone o krivičnom, odnosno o parničnom postupku. Zastupao sam puno stranaka, kako u oblasti parničnih, tako i u oblasti krivičnih postupaka. U krivici se najviše javljaju  krivična djela protiv imovine, krađe i teške krađe, te prevare u kojima učestvuju i maloljetne i punoljetne osobe. Izraženo je i povećanje broja krivičnih djela u oblasti neovlaštenog prometa i prodaje opojnih droga. Od težih krivičnih djela u advokatskoj praksi susretao sam se i sa krivičnim djelima protiv života i tijela, sa djelima u kojima su nanesene teške i lake tjelesne povrede, ubistvima, sa krivičnim djelima protiv polnog integriteta. U posljednje vrijeme javljaju se i krivična djela iz oblasti dječije pornografije, nasilja u porodici, krivična djela iz oblasti bezbjednosti saobraćaja su takođe brojna, ali i prekršaji koji se podvode pod remećenje javnog reda i mira“.
 
U vremenu u kome danas živimo, kaže advokat Bibić, javlja se sve više sudskih predmeta koji se podvode pod poremećene odnose u porodici.
 
 - Pitanje određivanja i isplate alimentacije, donošenje odluka o povjeravanju djece jednom od roditelja, razvodi zbog odlaska  jednog od bračnih partnera u zemlje EU, radi zaposlenja, pribavljanje radnih dozvola na taj način, sve su to problemi koji se najčešće završavaju na sudu. Naravno, u pravosuđu veliki problem predstavljaju i neriješeni „komunalni“ predmeti, neredovno plaćanje RTV takse, troškovi odvoza čvrstog komunalnog otpada, plaćanje računa za vodu i utrošenu električnu energiju. S obzirom na to da se sada izmiruju računi za neplaćenu RTV taksu iz 2009. i 2010. godine, odnosno da su sudovi zatrpani takozvanim „komunalnim“ predmetima, na nivou resornog ministarstva pokušavaju se iznaći neka praktična rješenja za ovu oblast. U nekim evropskim zemljama ovi predmeti se rješavaju izvan sudova“, kaže advokat Bibić, podsjećajući da obaveze plaćanja računa za vodu i električnu energiju, kada su u pitanju fizička lica, zastarjevaju za godinu, dok za pravna lica zastara nastupa u roku od tri godine.
 
Advokat Bibić podsjeća, ističući da je to i praksa pokazala, da bi svaki građanin, prije nego što obavi prodaju ili kupovinu neke nekretnine, odnosno prilikom rješavanja nekog imovinsko – pravnog problema ili stupanja u bilo kakve obligacione odnose, trebalo da se posavjetuje sa svojim  advokatom ili da potraži pomoć u Centru za besplatnu pravnu pomoć.
 
-Kada su u pitanju veći sporovi, čija je vrijednost veća od 50.000 KM, stranke treba da znaju da se upuštaju u spor sa velikim troškovima parničnog postupka i sa velikim sudskim taksama. Da bi se stranka zaštitila, ona mora dobro procijeniti da li može uspjeti u tom sporu i da li bi trebalo na vrijeme da izbjegne nepotrebne sudske troškove. Građane bih ovom prilikom posjetio i na novi institut koji je uveden u Krivičnom zakonu RS i FBiH, a koji se odnosi na mogućnost postizanja sporazuma optuženog i njegovog branioca sa tužilaštvom, uz odobrenje i saglasnost suda, o visini kazne za određeno krivično djelo. Na taj način pruža se mogućnost efikasnijeg rješavanja krivičnog postupka i smanjenja troškova’’.
 
Advokat Bibić za portal Semberija info kaže da je dobro i to što je i u parničnim postupcima strankama omogućeno postizanje sudskog poravnanja i sudske nagodbe, koja se nudi u svakoj fazi sudskog postupka.

Semberija info