VIC DANA: Brzo računanje :: Semberija INFO ::

 

VIC DANA: Brzo računanjeDo­šao no­vi na­stav­nik ma­te­ma­ti­ke u ško­lu, pa ka­že Pe­ri­ci: - Ču­jem da si mno­go brz u ra­ču­na­nju.

- Je­sam.

- Ko­li­ko je 32 pu­ta 26? - 750.

- Pa to ni­je ni bli­zu!

​- Ali je br­zo!