VIC DANA: Do­la­zi ro­di­te­lj u školu :: Semberija INFO ::

 

VIC DANA: Do­la­zi ro­di­te­lj u školu


Do­la­zi ro­di­te­lj u ško­lu i pi­ta uči­te­lja ka­kve ocje­ne ima nje­gov sin.

- Je­di­ni­ca iz ma­te­ma­ti­ke, iz he­mi­je i iz geo­gra­fi­je, kaže učitelj.

- Ko­li­ko ja vi­dim, moj sin će pa­sti.

- E hajde da se kla­di­mo u hi­lja­du ma­ra­ka da ne­će.