BRČKO: Vlada dala saglasnost za pokretanje nabavke 48.000 doza vakcina za korona virus :: Semberija INFO ::

 

BRČKO: Vlada dala saglasnost za pokretanje nabavke 48.000 doza vakcina za korona virus


Na osnovu mišljenja Kriznog štaba u zdravstvu Vlada Brčko distrikta BiH na 1. vanrednoj sjednici usvojila je Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka direktne nabavke dodatne količine vakcina – 48.000 doza.

Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH Sead Šadić kazao je da će ta količina vakcina odgovarati za potrebe 24.000 stanovnika Distrikta. 


„Podsjećam, Vlada je krajem prošle godine uplatila kompletan avans vezano za nabavku 32.000 doza vakcina. Pored toga,mi smo se odlučili i za pokretanje direktne nabavke dodatne količine vakcina – 48.000 doza za 24.000 stanovnika Distrikta. Kada zbrojimo sve te vakcine mišljenje medicinske struke s područja Distrikta je da će odgovarati potrebama stanovništva. Usvojenim zaključkom naloženo je JZU 'Zdravstveni centar Brčko' Brčko distrikt BiH da realizuje vakcinaciju u skladu s planom vakcinacije koji očekujemo da će biti predložen do kraja sedmice i proslijeđen na razmatranje i usvajanje Vladi i Štabu za zaštitu i spasavanje. Takođe, mi ćemo moći isključivo da vršimo nabavku onih vakcina za koju dobijemo saglasnost Evropske agencije za lijekove kao i agencije na nivou BiH”, kazao je Šadić. 

On je podsjetio da je na osnovu naredbe komandanta Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH izvršena i nabavka frižidera. 

„Taj postupak treba da bude finaliziran do kraja ove nedjelje. Nakon toga, mi ćemo biti kompletirani da primimo sve te vaknine jer, podsjećam, određene vrste vakcina zahtijevaju da budu skladištene na -70 ili -80 stepeni. Mi bismo već sa 10. februarom ove godine bili spremni za prijem prvih doza vakcina iz kontingenta COVAX-a”, naglasio je Šadić.   

Vlada Brčko distrikta BiH na 1. vanrednoj sjednici usvojila je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH za realizaciju projekta rekonstrukcije četiri lifta. 

Šadić je kazao da se ovim omogućava da se krene u rekonstrukciju i zamjenu tri postojeća lifta u zgradi bolnice kao i lifta koji je se nalazi u sklopu Grudnog odjeljenja. 

Na vanrednoj sjednici Vlada je razmatrala Informacije u vezi sa nabavkom testova za detekciju nukleinske kiseline SARS-COV-2 iz nazofaringealnog brisa kompatibilnih sa PCR aparatom (genexpert sistem) te na osnovu prijedloga Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge donijela zaključak gdje Vlada Brčko distrikta BiH daje saglasnost i nalaže Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge i Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH realizaciju i plaćanje preostalog dijela obaveza preuzetih ugovorom od 13. 10. 2020. godine, u skladu sa skupštinskom Odlukom o privremenom finansiranju budžetskih korisnika Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. do 31. 3. 2021. godine od 28. 10. 2020. godine do usvajanja Budžeta Brčko distrikta BiH, a nakon usvajanja iz Budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu. 

Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je izdvajanje novčanih sredstava u iznosu od po 30.000,00 KM u svrhu pomoći opštini Kostajnica, Republika Srpska i Republici Hrvatskoj za obnovu grada Petrinje zbog stradanja tokom potresa.

Članovi Vlade usvojili su i Nacrt pravilnika o postupku investiranja raspoloživih novčanih sredstava, praćenja i izvještavanja o izvršenim investiranjima. Pravni osnov za donošenje ovog pravilnika je Zakon o budžetu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Ova materija do sada nije bila regulisana nijednim podzakonskim aktom, te su se stupanjem na snagu Zakona o budžetu, u decembru 2019. godine, stvorile pretpostavke za izradu podzakonskog akta kojim se detaljno uređuje oblast investiranja neangažovanih raspoloživih novčanih sredstava u više vrsta investiranja, pojedinosti postupka investiranja, praćenje i izvještavanje o izvršenim investiranjima. Na prijedlog Direkcije za finansije usvojen je i Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu sačinjavanja, rokovima predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti i rokovima izvještavanja, a pomenuti Pravilnik takođe je proistekao iz novog Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH.

Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o sadržaju i načinu izrade budžeta za građane Brčko distrikta BiH. Budžet za građane će omogućiti javnosti potpuni uvid u projekcije raspoloživih budžetskih sredstava, predloženu odnosno utvrđenu namjenu, te podstaći aktivno učešće građana kako u procesu planiranja tako i u procesu raspodjele budžetskih sredstava.

Na prijedlog Odjeljenja za obrazovanje usvojene su Smjernice za izradu nacrta pravilnika o dopunama pravilnika o postupku rada komisije koja ispituje uslove za osnivanje i početak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja sa područja Brčko distrikta BiH kao i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o vrsti i visini naknade za rad Komisije stručnjaka za sprovođenje postupka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Brčkom.

Vlada Brčko distrikta BiH