Skupština Grada Bijeljina razmatraće Izvještaj o poslovanju JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ :: Semberija INFO ::

 

Skupština Grada Bijeljina razmatraće Izvještaj o poslovanju JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“


Na dnevnom redu izvještaj o poslovanju Direkcije za 2021. godinu sa planom rada za 2022. godinu.

Odbornici Skupštine grada Bijeljina na sjednici, koja će se održati 29. juna, razmatraće Izvještaj o poslovanju JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ za 2021. godinu sa planom rada i procijenjenim prihodima i rashodima za 2022. godinu.

Planom rada Direkcije za 2022. godine planirani su prihodi od 2.080.000 KM, rashodi u iznosu od 2.075.500, dok razlika ostvarenih prihoda i rashoda iznosi 4.500 KM.

Plan rada sa procijenjenim prihodima i rashodima za 2022. godinu urađen je na osnovu završnog računa JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ iz 2021. godine, Plana rada sa procijenjenim prihodima i rashodima za 2021. godinu i Odluke o budžetu Grada Bijeljina za 2022. godinu.


Plan je sačinjen na osnovu pripremljenih pretpostavki za djelotvornije upravljanje gradskim-građevinskim zemljištem, predviđene izrade prostorno-planske dokumentacije.

Takođe, na osnovu projekata objekata visokogradnje i  niskogradnje sa projektima saobraćajnica, elektro i hidrotehničke infrastrukture, učešća u ostvarivanju i izgradnji industrijskih zona, projektovanja autobuske i vatrogasne stanice, parking garaže...

Kod donošenja Plana rada uzeto je u obzir otežano poslovanje zbog pojave pandemije virusa korona i pretpostavke da će i sve do kraja 2022.godine imati uticaj na poslovanje, ali sa daleko manjim posljedicama.

Na Plan rada, kako se navodi u izvještaju  koji će se naći pred odbornicima, utiču i najnovija dešavanja na svjetskoj političkoj sceni, koja već uslovljavaju poremećaje na tržištu, nestabilnošću i nepredvidljivim povećanjem cijena roba i usluga.

JP "Direkcija za izgradnju i razvoj grada" Bijeljina osnovana je 2004. godine kao javno preduzeće, sa svrhom obavljanja poslova koji se odnose na pribavljanje, pripremanje i uređenje građevinskog zemljišta, organizovanje i vođenje investicija od značaja za opštinu...


U okviru Direkcije egzistira Tehnički sektor koji ima dvije službe -  Službu za prostorno planiranje i projektovanje i Službu za projektovanje, reviziju i nadzor.

U okviru Tehničkog sektora obavljaju se poslovi na izradi prostorno-planske dokumentacije – prostornih planova, urbanističkih planova, regulacionih planova, zoning planova, urbanističkih projekata i planova parcelacije, zatim izrada urbanističko-tehničkih uslova.

Takođe, poslovi izrade tehničke dokumentacije za objekte niskogradnje i visokogradnje svih nivoa, elaborata, studija, revizije, nadzora i tehničkih pregleda objekata, kao i davanje raznih stručnih mišljenja, tehničkih rješenja i slično.

Služba za prostorno planiranje i projektovanje Direkcije u toku prošle godine obavljala je poslove na izradi prostorno-planske dokumentacije, pripremi analitičko-dokumentacione osnove za izradu prostorno-planske dokumentacije, kao i pripremi i izradi informacija iz ove oblasti.

Dalje, vršena je izrada urbanističko-tehničkih uslova i stručnih mišljenja za potrebe izdavanja lokacijskih uslova, u predmetima redovnog postupka, kao i predmetima u postupku legalizacije.

Služba je obavljala i poslove pripreme projektnih zadataka i stručnih mišljenja vezanih za oblast prostornog planiranja i projektovanja, poslove izrade projekata za objekate visokogradnje i vanjskog uređenja, te izvršavala ostale zadatke iz svog djelokruga rada.

Trenutno, u toku su izrade regulacionih planova „Dašnica 1“,   „Gvozdevići“, „Filip Višnjić“  i „Galac“ Bijeljina, te urbanistički projekat „Poslovni komercijalno-administrativni centar“ u okviru RP „Centar grada“ u Bijeljini.


U toku prošle godine završeno je 456 urbanističko-tehničkih uslova (stručna mišljenja i urbanističko-tehnički uslovi i urbanističko-tehnički uslovi za objekte obuhvaćene sprovedbenim dokumentom prostornog uređenja).

U istom periodu izrađeno  i više urbanističko–tehničkih uslova za izgradnju objekata različitih namjena za druge opštine -  Zvornik, Pale, Han Pijesak, Sokolac, Rogaticu, Osmake, Srebrenicu, Bratunac, Ugljevik, Lopare,Donji Žabari dr.

U okviru Tehničkog sektora, Služba za projektovanje, reviziju i nadzor je obavljala poslove iz svoje nadležnosti - nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji objekata (visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje), reviziju, odnosno tehničku kontrolu tehničke dokumentacije...

Osnivač preduzeća, Opština, odnosno sada Grad Bijeljina je zastupljena sa 100 odsto učešća u kapitalu  „Direkcije za izgradnju i razvoj grada“.


Semberija info - Z.Kusmuk