РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА: ЈАВНИ ПОЗИВ :: Semberija INFO ::

 

РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА: ЈАВНИ ПОЗИВ


РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина, Меше Селимовића 22А / 055-204-024 / ЈИБ:4402338060004 / Еко-код:00050910
email: [email protected] / www:agencijamsp.com
 
Ј А В Н И  П О З И В
за подстицај развоја новооснованих (старт-уп) привредника
на подручју Града Бијељина за 2022. Годину
 
 Подстицање улагања у развој привреде, планираних у Буџету Града Бијељина за 2022. годину, на позицији 415 200 текући грантови.

Укупни износ средстава по овом јавном позиву износи 50.000 КМ.

Право на подстицај остварује се по основу пројекта, а предмет пројекта може се односити на следеће:
1. Повећање запослености – запошљавање адекватне радне снаге која је неопходна за раст конкурентности МСП;

Послодавац запошљава радника након што му се додијели подстицај одлуком о додјели подстицаја, након чега доставља: пријаву радника образац ПД 3100, уговор о заснивању радног односа и потврду да је радник био на евиденцији Завода за запошљавање.

2. Набавку основних средстава која се односе на увођење нове или значајно побољшање постoјеће технологије; машина, опреме и алата, набавку информатичке опреме, пословног софтвера и сл;
Подстицајем се  обухватају активности које су почеле од 1. јануара 2022. године, па све до затварања овог јавног позива. 

Подстицајима се суфинансира дио оправданих улагања које је привредно друштво/предузетник имао на реализацији пројекта.

Оправдана улагања представљају инвестицију привредног друштва/предузетника која се може препознати и прихватити да је учињена у циљу реализације активности искључиво за унапређење пословања у регистрованој дјелатности.

Доказ као оправдани трошак је прилагање фактуре која гласи на фирму у току трајања пројекта.

Право на подстицај не могу остварити: удружења грађана, дјелатности из области игара на срећу, државни органи, организације и други корисници буџетских средстава; самостална занимања професиналне дјелатности физичких лица која су регистрована у одговарајућем регистару: адвокати, нотари, инжињери, архитекти, порески савјетници, стечајни управници, тумачи, преводиоци, новинари, умјетници, спортисти и друга слична занимања, као и здравствене, зубарске, предшколске и друге установе. 
 
Јавни позив је доступан у цјелости на интернет страници Агенције www.agencijamsp.com гдје је доступана Пријава на јавни позив за додјелу средстава, Упутство и Правилник.

Датум отварања:  22. септембар 2022. године - датум затварања: 13. октобар 2022. године. Крајњи рок за подношење пријава је 13. октобар 2022. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће бити предмет  разматрања.

ДИРЕКТОР
Марко ВЛАЧИЋ, с.р.