Јавни позив за учешће у пројекту „Програм енергетске одрживости домаћинстава“ :: Semberija INFO ::

 

Јавни позив за учешће у пројекту „Програм енергетске одрживости домаћинстава“


На основу Закључка Управе МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње број: 01-2964-1/22 од 12.08.2022. године и Одлуке, Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „EРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, о усвајању Програма енергетске одрживости МХ „EРС“ Матично предузеће а.д. Требиње број: 04/1-012-2-2231/22 од 23.06.2022. године, објављује се:

Јавни позив за учешће у пројекту
„Програм енергетске одрживости домаћинстава“


1. Опис Јавног позива

Закон о електричној енергији Републике Српске („Службени гласник РС“ број 68/20) препознао је купце-произвођаче електричне енергије (енг. „Prosumer“) као нову категорију корисника дистрибутивног система који се прикључују на дистрибутивну мрежу по поједностављеној процедури. Усвајањем овога Закона, као и Закона о обновљивим изворима енергије („Службени гласник РС“ број 16/22) створен је правни основ за шему снабдијевања купаца из категорије домаћинства познату као нето мјерење.

Купац-произвођач електричне енергије из обновљивих извора енергије означава крајњег купца, који дјелује у оквиру својих просторија смјештених унутар ограничених подручја и који производи електричну енергију из обновљивих извора енергије за властиту потрошњу, односно који може складиштити или продавати електричну енергију произведену из обновљивих извора енергије коју је сам произвео, при чему за купце који не припадају категорији домаћинства те активности не представљају њихову главну комерцијалну или професионалну дјелатност.

Нето мјерење означава комерцијалну шему снабдијевања код које се вишак електричне енергије коју купац-произвођач испоручи у мрежу током обрачунског периода преноси у наредни обрачунски период у виду енергетског кредита, који се користи за умањење потрошње електричне енергије у периодима када је потрошња електричне енергије купца-произвођача већа од производње за сопствене потребе.

Поштујући законодавни оквир и пратећи трендове развоја производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и очувања животне средине, Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње (у даљем тексту: МХ „ЕРС“ МП), као друштвено-одговоран привредни субјект, приступа реализацији пројекта „Програм енергетске одрживости домаћинстава“ (у даљем тексту: Програм).

Програмом је предвиђено да се крајњим купцима омогући да лакше дођу до статуса купца-произвођача на начин да им буде понуђено да се на кровне површине њихових стамбених објеката, који су већ прикључени на електродистрибутивну мрежу, инсталирају фотонапонски системи за производњу електричне енергије за сопствене потребе.

Вриједност сваке појединачне инвестиције у фотонапонски систем утврђује се на бази података о оствареној годишњој потрошњи (период април 2021. година - март 2022. година) која одређује и инсталисану снагу фотонапонског система. МХ „ЕРС“ МП преузима обавезу обезбјеђења финансирања изградње фотонапонских система. Након што МХ „ЕРС“ МП спроведе поступак набавке опреме, са крајњим купцима ће закључити уговоре о одложеном плаћању фотонапонских система. Крајњи купац би инвестирана средства у градњу фотонапонског постројења на кровној површини његовог стамбеног објекта отплаћивао у једнаким мјесечним износима утврђеним у висини просјечно оствареног мјесечног рачуна за утрошену електричну енергију током претходне године, умањеног за 10% (осим уколико крајњи купац не жели већу рату).

Током, али и након периода отплате фотонапонског система, крајњи купац има могућност куповине додатних количина електричне енергије од свог снабдјевача који дјелује у оквиру МХ „ЕРС“ МП, уколико троши више енергије него што фотонапонски систем произведе и то по цијенама које у том тренутку буду важеће цијене електричне енергије за категорију домаћинства.

Инсталирањем фотонапонског система крајњи купац стиче статус купца-произвођача, који потребе за енергијом подмирује из сопственог извора, а остварени вишак/мањак електричне енергије у одређеном моменту предаје, односно преузима из дистрибутивне мреже.

Осим претходно наведених позитивних финансијских ефеката за крајње купце, вишеструки позитивни ефекти Програма огледају се и са аспекта испуњења обавеза Републике Српске по међународним уговорима, као и очекивања међународне заједнице, у погледу смањења емисије штетних гасова и честица, као и повећања коришћења обновљивих извора енергије у сврху производње електричне енергије.

2. Предмет Јавног позива

Фотонапонски систем представља систем за производњу електричне енергије из сунчеве енергије. Овај систем укључује: фотонапонске панеле (модуле), монтажну подконструкцију за потребе постављања фотонапонских панела, инверторе, кабловске разводе за повезивање и рад фотонапонског система, заштитну опрему, систем надзора/мониторинга над фотонапонским системом, прикључни ормар са простором за бројило, бројило за мјерење предате/преузете електричне енергије и бројило за мјерење произведене електричне енергије на генератору.

Програмом енергетске одрживости домаћинстава кроз прву фазу ће бити обухваћено 50.000 домаћинстава у Републици Српској, тачније 50.000 фотонапонских система инсталисаних снага од 3 до 7 kW.

МХ „ЕРС“ МП паралелно са овим Јавним позивом ради и на припреми и објави тендерске документације за извођача радова и испоручиоца опреме, с тога ће крајњим купцима који прођу евалуацију пристиглих пријава бити понуђени фотонапонски системи са егзактним подацима о инсталисаној снази и припадајућој цијени по којоj исти буду набављени.

3. Услови за учешће у Програму

Основни услови крајњих купаца из категорије домаћинства за учешће у Програму су:

 • Објекат на ком се гради електрана мора да посједује грађевинску дозволу;
 • Крајњи купац са годишњом потрошњом у периоду април 2021. година - март 2022. година која прелази преко 3.000 KWh;
 • Објекти морају бити са косом кровном површином, која је предвиђена за инсталацију фотонапонског система, са оријентацијом ка југу и/или југоистоку и/или југозападу, под углом који је једнак или већи од 10°;
 • Објекти са трофазним прикључком на електродистрибутивну мрежу.

Додатни услови за учешће у Програму су:

 • Кровне површине објекта не смију да буду у сјенци других сусједних објеката, дрвећа и слично;
 • Право на учешће у Програму имају купци који су измирили своје обавезе према јавном снабдјевачу МХ „ЕРС“ МП за преузету електричну енергију у складу са уговором о снабдијевању закључно са рачуном за мјесец јун.

4. Пријава за учешће у Програму

Крајњи купац из категорије домаћинства ће бити у прилици пријавити се за учешће у Програму на 45 шалтера Дирекције за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у РС у оквиру МХ „ЕРС“ МП на територији цијеле Републике Српске попуњавањем пријавног листа, уз који је неопходно доставити и одговарајућу документацију.

Пријављивање за учешће у Програму почиње даном објављивања Јавног позива. Рок за подношење пријава је 30 календарских дана од дана објављивања Јавног позива.

4.1. Документација коју је потребно обезбиједити

Да би крајњи купац из категорије домаћинства учествовао у Програму неопходно је да на шалтерима јавног снабдијевања заједно са шалтерским радником попуни пријавни лист те приложи следећу документацију, у оригиналу или овјереној копији:

 • Кућну листу;
 • Потврду о примањима по члану домаћинства;
 • Потврду од Завода за запошљавање уколико је члан домаћинства незапослен;
 • Грађевинску дозволу за објекат на ком се планира градити електрана;
 • Сагласност сувласника у случају да објекат на коме се гради електрана није власништва 1/1.


Цјелокупна документација достављена на основу овог Јавног позива остаје у предметној архиви МХ „ЕРС“ МП, без обавезе повраћаја или копирања исте од стране МХ „ЕРС“ МП.

4.2. Бодовање

Број бодова се може остварити на основу следећих критеријума:

 • Просјечна мјесечна примања по члану домаћинства (предност имају корисници са мањим примањима по члану домаћинства) – максимално 70 бодова;
 • Укупно остварена годишња потрошња у периоду април 2021. година - март 2022. година (предност имају корисници са већом потрошњом електричне енергије) – максимално 20 бодова;
 • Власник бројила незапослен или пензионер са пензијом нижом од просјечне – максимално 10 бодова.


4.2.1. Корисници који желе већу производњу од просјечне годишње потрошње

Крајњим купцима ће бити омогућено да искажу заинтересованост за већом потрошњом електричне енергије (нпр. прелазак на гријање на електричну енергију), тј. да се квалификују за већу снагу фотонапонског система у односу на снагу која им је неопходна да задовољи потребе за електричном енергијом коју је имао у претходној години. За ове крајње купце ће се радити додатна анализа како би се правилно утврдила одговарајућа снага ФНС-а који може да задовољи захтјеве за додатном потрошњом.

Након што истекне рок који буде остављен у Јавном позиву за пријаву крајњих купаца за учешће, биће објављен број бодова крајњих купаца који ће ући у разматрање и чије ће се пријаве додатно провјеравати на лицу мјеста од стране МХ „ЕРС“ МП. Сви објекти крајњих купаца који уђу у ужи круг биће додатно провјерени како би се потврдио положај и величина крова, да ли се исти налази у сјенци других објеката, дрвећа или сл, а све са циљем да се потврди исправност података достављених путем пријавног листа.

Такође, МХ „ЕРС“ МП задржава право да прије потписивања уговора о отплати инвестиције додатно изанализира неопходну снагу фотонапонског система како би била задовољена потрошња крајњег купца.

4.3. Рангирање пристиглих пријава

            Крајњи купац приликом попуњавања пријаве и достављања документације добиће потврду са подацима о датуму и времену предаје пријаве те броја остварених бодова. Укупан број бодова које крајњи купац може да оствари је 100.

Након што истекне рок за предају пријава и након што се заврши евалуација свих пријава биће објављен број бодова крајњих купаца који ће даље бити детаљније разматрани и провјеравани од стране МХ „ЕРС“ МП.

Уколико два или више крајњих купаца остваре исти број бодова предност имају купци који су раније предали пријаве.

Након извршене провјере пристиглих пријава, МХ „ЕРС“ МП ће информисати кандидате који ће имати могућност учествовања у Програму и са свима појединачно закључити уговор о регулисању међусобних односа за изградњу и коришћење фотонапонских система на њиховим објектима.

Крајњи купац попуњавањем пријаве даје сагласност МХ „ЕРС“ МП да основне податке о њему може презентовати на интернет страници и другим извјештајима.

5. Остале информације

Јавни позив ће бити објављен на огласној табли МХ „ЕРС“ МП, интернет страници МХ „ЕРС“ МП (ww.ers.ba/solarprojekt) и путем медија.

Све информације у вези Програма можете добити путем e-mail адресе [email protected] или путем бројева телефона 059/279-819 и 059/279-866.

Пријављивањем за учешће на овом Јавном позиву, учесници су сагласни да МХ „ЕРС“ МП задржава право да откаже Јавни позив и/или да не закључи уговоре о отплати инвестиције са одабраним корисницима уколико број пријављених и рангираних не буде довољан за економичност и оправданост „Програма енергетске одрживости домаћинстава“, те уколико из било којег разлога не буду окончани поступци јавне набавке које за потребе реализације „Програма енергетске одрживости домаћинстава“ проводи МХ „ЕРС“ МП, односно уколико не буду и закључени  или реализовани уговори  о јавној набавци фотонапонских система или њихових дијелова или уговори о финансирању Програма са кредиторима.

МХ „ЕРС“ МП не сноси евентуалне трошкове пријава крајњих купаца и прикупљања њихове документације без обзира да ли ће пријава бити прихваћена или не.


Електропривреда Републике Српске