PORESKA UPRAVA RS ZAVRŠILA 2019. GODINU SA 2,494 MILIJARDE MARAKA NA RAČUNU JAVNIH PRIHODA


Poreska uprava Republike Srpske završila je 2019. godinu sa prikupljenih rekordnih 2,494 milijarde maraka na računu javnih prihoda Republike Srpske, što je najveći iznos javnih prihoda koji je prikupljen na godišnjem nivou od osnivanja Poreske uprave RS 2001. godine, u ovom obliku organizovanja.

Na takvo stanje, pored mjera koje Poreska uprava RS kontinuirano provodi sa ciljem doborovoljnog prijavljivanja i plaćanja poreza, te automatizacije poslovnih procesa kroz implementaciju Integrisanog informacionog sistema u Poreskoj upravi, uticao je niz faktora u prošloj godini. Prije svega, tu mislimo na više mjera Vlade RS na rasterećenju privrede i poboljšanja položaja radnika, od kojih je jedna svakako i povećanje broja osiguranika, povećanje minimalne plate u RS, kao i povećanje plata radnicima u prosvjeti i MUP-u RS. Ovaj rast se svakako može jednim dijelom pripisati i dobroj makroekonomskoj i političkoj situaciji u RS u ovoj godini.
 
Zahvaljujući svemu tome, poreski obveznici u RS su u 2019. godini na račun javnih prihoda RS uplatili ukupno 2,494 milijarde maraka, što je za 53,6 miliona KM ili dva odsto više nego u 2018. godini. U tom periodu, po osnovu doprinosa prikupljeno je 1,574 milijarda KM, što je za 60,7 miliona KM ili četiri procenta više nego u 2018. godini. Tako je za Fond PIO naplaćeno 892 miliona maraka ili 30,9 miliona KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 564,6 miliona maraka što je više za 25,5 miliona maraka u odnosu na uporedni period. Rast je zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječje zaštite, za Zavod za zapošljavanje, te za Fond za zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Kod direktnih poreza, u 2019. godini prikupljeno je ukupno 473,4 miliona maraka, što je za 19,2 miliona KM ili četiri odsto manje u odnosu na 2018. godinu. Najveće smanjenje naplate bilo je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 190,2 miliona KM, što je za 39 miliona maraka manje u odnosu 2018. godinu. Na pad naplate ovog prihoda najviše su uticale izmjene Zkona o porezu na dohodak, u smislu povećanja osnovnog ličnog odbitka sa 200 na 500 KM mjesečno. Porez na dobit je u 2019. naplaćen u iznosu od 238 miliona KM, što je za 17,2
 
miliona maraka ili osam odsto više nego u istom periodu prethodne godine. Kod ostalih javnih prihoda, u 2019. godini ostvarena je naplata od 430,7 miliona KM, što je za 18,9 miliona KM ili pet odsto više nego u 2018. godini.

Posmatrano po područnim centrima, najviše prihoda u 2019. godini prikupio je Područni centar Banjaluka, i to ukupno 1,228 milijardi KM, što čini 49,3 odsto od ukupnog iznosa prikupljenih javnih prihoda u 2019. godini.

Potom slijedi PC Doboj sa prikupljenih 296,6 miliona KM, zatim PC Bijeljina sa 266,2 miliona KM, PC Istočno Sarajevo sa 240,1 miliona KM, PC Trebinje sa prikupljenih 155,2 miliona KM, PC Prijedor sa 154,5 miliona KM, te PC Zvornik sa 125,5 miliona KM. Procentualni odnos ukupne naplate po područnim centrima Poreske uprave RS prikazan je u sledećem dijagramu.
 
Poreska uprava Republike Srpske ovom prilikom izražava zahvalnost svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje poreske obaveze i poziva sve poreske obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim doprinesu jačanju Republike Srpske i njene ekonomije.