FOND PIO RS: Potvrda o redovnom školovanju - Poziv za dostavljanje :: Semberija INFO ::

 

FOND PIO RS: Potvrda o redovnom školovanju - Poziv za dostavljanje


Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike porodične penzije djecu na redovnom školovanju - studente, da potvrdu o redovnom školovanju  dostave  najkasnije do 24. oktobra 2022. godine.

Korisnici porodične penzije - studenti, uzrasne dobi 19-26 godina (1.646 korisnika), potvrdu o redovnom školovanju treba da dostave u najbližu poslovnicu Fonda PIO, za korisnike sa prebivalištem u Republici Srpskoj, a za korisnike sa prebivalištem van Republike u nadležnu filijalu Fonda PIO.

Istovremeno, Fond poziva i korisnike porodične penzije djecu na redovnom školovanju uzrasne dobi 15-19 godina koji u prethodnom mjesecu nisu blagovremeno dostavili potvrdu o redovnom školovanju da to učine do 24.10.2022. godine. Blagovremenim dostaljanjem školske potvrde  omogućava se da se isplata porodične penzije u školskoj 2022/2023. godini vrši redovno i bez obustavljanja.

Nedostavljanje potvrde o redovnom školovanju u navedenom roku predstavljaće da se dijete- korisnik porodične penzije više ne nalazi na redovnom školovanju i isplata penzije se obustavlja.

Fond PIO, u okviru zakonskog postupanja, za dostavljene školske potvrde zadržava pravo da kod  fakulteta, kao izdavaoca, izvrši provjeru ispravnosti tog dokumenta.
 

Fond PIO Republike Srpske