PDP-SDS: Obrazloženje plana za deblokadu Parlamenta BiH


Poslanički klubovi Partije demokratskog progresa i Srpske demokratske stranke u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine pokrenuli su inicijativu za izmjene i dopune Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i zatražili da se isti razmatra PO HITNOM POSTUPKU na osnovu člana 133. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, a sve u cilju pojednostavljenja procedura za formiranje stalnih komisija Predsavničkog doma, s obzirom na činjenicu da već više od godinu dana nakon opštih izbora nije došlo do formiranja istih, čime je onemogućen normalan rad i obavljanje osnovne zakonodavne funkcije Doma.

U tekstu ispod možete pročitati prijedlog i obrazloženje prijedloga koji su predložili poslanici Branislav Borenović, Mirko Šarović, Dragan Mektić i Mira Pekić.

PRIJEDLOG

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERECGOVINE

Član 1.

U Poslovniku Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ( „Službeni glasnik BiH“, br: 79/14, 81/15 i 97/15), član 6. stav (2) mijenja se i glasi: “Ukoliko Dom u propisanom roku ne odluči o članstvu u komisijama jer klubovi nisu dostavili svoj prijedlog, Dom odlučuje o članstvu u komisijama prema članu 30. ovog Poslovnika na
prijedlog Kolegijuma Doma.“

Iza člana 6. stav (2) dodaje se stav (3) koji glasi:“Ukoliko klubovi poslanika i Kolegijum doma ne postupe po članu 6. st. (1) i (2), Dom će na prijedlog klubova poslanika koji su dostavili svoj prijedlog za članstvo u komisijama, na privremenoj osnovi do ispunjavanja uslova iz člana 6. st. (1) ili (2), odlučiti o članstvu u Komisijama.“

Dosadašnji stav (2) člana 6. Poslovnika postaje stav (4).

Član 2.

Ova izmjena i dopuna Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

OBRAZLOŽENjE

I – Ustavni i pravni osnov

Ustavni i pravni osnov za donošenje predmetne izmjene i dopune Poslovnika, sadržanisu u članu IV 3. b) Ustava Bosne i Hercegovine gdje je propisano da svaki dom većinom glasova usvaja svoj poslovnik o radu i članu 186. Poslovnika kojim je propisano da Dom može, na prijedlog poslanika, dopunjavati i/ili mijenjati postojeći poslovnik u skladu sa Ustavom BiH, koristeći proceduru donošenja odluka u skladu sa članom IV 3.
d) Ustava BiH i odredbama ovog poslovnika.

II – Razlozi za donošenje izmjena i dopuna Poslovnika po hitnom postupku

Osnovni razlog zbog kojeg se traži procedura usvajanja izmjene i dopune Poslovnika po hitnom postupku, jeste nemogućnost formiranja stalnih komisija Predstavničkog doma primjenom postojećih odredbi Poslovnika, čime je onemogućen normalan rad i obavljanje osnovne zakonodavne funkcije Doma.

III – Obrazloženje predložene izmjene i dopune

Predloženim izmjenama i dopunama daje se mogućnost lakšeg i bržeg formiranja stalnih komisija Predstavničkog doma za slučaj da se ne ispoštuje već postojeća procedura propisana članom 6. Poslovnika.

IV – Potrebna finansijska sredstva za realizaciju poslovničkog rješenja

Za realizaciju predloženogposlovničkog rješenja nisu potrebna nikakva dodatna finansijska sredstva.

PDP Republike Srpske