Polugodišnji izvještaj o radu Osnovnog suda u Bijeljini za 2019 godinu


Iz statističkih izvještaja (protok predmeta) o radu Osnovnog suda u Bijeljini, na početku 2019. godine, ovaj sud je imao 141606 neriješenih predmeta, od čega 135709 predmeta se odnosi na izvršne komunalne predmete (RTV), u kojima je tražilac izvršenja Radio televizija Republike Srpske, a ostatak od 5897 na predmete sa drugih referata.

Za prvih 6 mjeseci 2019. godine, Osnovni sud u Bijeljini, zaprimio je 8518 predmeta, riješio je 11215 predmeta, a ostalo je neriješeno 138909 predmeta, od čega se 132921 predmet odnosi na izvršne komunalne predmete (RTV), a ostatak od 5988 neriješenih predmeta, na krivične predmete (341), prekršajne (1477), parnične (1155), vanparnične (883), izvršne (2117) i predmete registracije udruženja građana, fondacija, stranih nevladinih
organizacija i političkih organizacija (15).

Zaostatak neriješenih predmeta na dan 30.06.2019. godine, manji je za 2697 predmeta u odnosu na zaostatak neriješenih predmeta na kraju 2018. godine.

Držeći se Plana rješavanja predmeta prema starosti inicijalnog akta za 2019. godinu, koji je obuhvatio 2355 predmeta, ovaj sud je za pola godine, riješio 1787 predmeta ili 76%.

Stanje po referatima je sljedeće:

-Krivično odjeljenje (od ukupnog broja predmeta u Planu (214), riješeno je 162 predmeta (76%), a ostalo je neriješeno 52 predmeta (24%),

-Prekršajno odjeljenje (od ukupnog broja predmeta u Planu (361), riješeno je 345 predmeta (96%), a ostalo je neriješeno 16 predmeta (4%),

-Parnično odjeljenje (od ukupnog broja predmeta u Planu (779), riješeno je 610 predmeta (78%), a ostalo je neriješeno 169 predmeta (22%),

-Izvršno odjeljenje (od ukupnog broja predmeta u Planu (586), riješeno je 330 predmeta (56%), a ostalo je neriješeno 256 predmeta (44%) i

-Vanparnično odjeljenje (od ukupnog broja predmeta u Planu (415), riješeno je 340 predmet (82%), a ostalo je neriješeno 75 predmeta (18%).

Vodeći računa o Odluci o utvrđivanju predvidivih rokova za rješavanje pojedinih vrsta predmeta za 2019. godinu za prvo polugodište 2019. godine, koju je donio predsjednik suda, a koja je početkom godine usvojena od Kolegija sudija, Osnovni sud u Bijeljini u optimalnom roku je riješio 2257 predmeta ili 45%, u predvidivom roku 4026 predmeta ili 80% a prekoračenje predvidivog roka je bilo u 1016 premeta ili 20%.

U poređenju pokazatelja iz prvog polugodišta ove godine, sa pokazateljima Izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova na kraju 2018. godine, može se zaključiti da je procenat riješenih predmeta u optimalnom roku veći za 3% u odnosu na 2018. godinu (42%), da je za 6% povećan broj riješenih predmeta u predvidivom roku, u odnosu na 2018. godinu (74%).

Kada je riječ o vremenskom trajanju riješenih predmeta, prosječno trajanje riješenih predmeta (izraženo u danima) u ovom sudu po referatima je sljedeće: na krivičnom referatu  90 dana, prekršajnom 84 dana, parničnom 168 dana, vanparničnom 121 dan i izvršnom referatu 170 dana.

Analizirajući podatke o trajanju riješenih predmeta po referatima iz prethodnih godina sa podacima na dan 30.06.2019. godine, možemo kazati da je došlo je do znatnog smanjenja trajanja riješenih predmeta na svim referatima.

Sud je na dan 30.06.2019. godine, prema prvim preliminarnim rezultatima, ostvario normu 101,32%.

Pored ostvarenih rezultata u toku 2019. godine, sud je uvidio potrebu da samostalno organizuje obuke za radnike suda, o čemu je donio i usvojio plan početkom godine te je započeo internu obuku radnika i pripravnika suda a ista se sastoji od praktičnog i teoretskog dijela, a u želji da se u svakom momentu poboljša kvalitetet rada suda i građanima pruži što bolja i efikasnija usluga.

Praktični dio obuke odnosi se na rad i postupanje u CMS-u (sistemu za automatsko upravljanje predmetima), rad u aplikaciji za registar novčanih kazni i prekršajne evidencije (RNKPE) i rad i postupanje kroz sistem za obradu komunalnih predmeta (SOKOP-Mal) aplikaciju.

Teoretski dio, odnosi se na tematsko predavanje iz kancelarijskog poslovanja, delegaciju određenih zadataka sa sudije na pripravnike/volontere i izradu sudskih rješenja, odnosno odluka. Obuka se drži u prostorijama suda, a nosioci zadatka su sudije, rukovodilac administrativno- tehničkog sektora, referenti za upravljanje predmetima i IKT operateri suda.

Iz istog razloga u 2019. godini, Osnovni sud u Bijeljini, aktivno učestvuje u projektima, i to:

 Projekat Unapređenja i kvalitete pravosuđa (Projekat) kojeg finansira Vlada Norveške, a implementira VSTV BiH u saradnji sa partnerima Sudskom administracijom Norveške i Sudskim vijećem Holandije. Cilj projekta je razvoj saradnje između prvostepenih i drugostepenih sudova, harmonizacija sudske prakse, kao i unapređenje kvalitete sudskih odluka.

 „Projekat unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH-druga faza“,u organizaciji VSTV BiH koji se odnosi na dostavljanje obavještenja izvršenicima pred utuženje u izvršnim komunalnim predmetima (RTV taksa), koji su u stanju primljenog prijedloga, odnosno u predmetima u kojima nije doneseno rješenje o izvršenju, a sve u cilju izmirenja obaveza i smanjenja troškova postupka u korist građana.

 Projekat „Digitalizacije arhive“, koji realizuje VSTV BiH uz finansijsku podršku Vlade Švedske, a odnosi se na anganžman dodatnog osoblja po ugovoru o djelu za provođenje pripremnih radnji, koje prethode digitalizaciji arhive, a sve sa ciljem unapređenja efikasnosti rada suda. U periodu od 08. aprila 2019. godine, kada je ovaj sud započeo projektnuaktivnost do17. jula ove godine, ukupno je pripremljeno 22906 manuelnih ostavinskih predmeta
za digitalizaciju.

 Projekat „SOKOP-Mal“ (sistem za obradu komunalnih predmeta male vrijednosti). U okviru navedenog projekta, pored rada i postupanja po predmetima, od strane VSTV BiH, razvijena je i mobilna aplikacija za rad sudskih izvršitelja. Osnovni cilj razvoja mobilne aplikacije za sudske izvršitelje je da olakša rad sudskom izvršitelju na terenu prilikom popisa i procjene pokretnih stvari te da omogući potencijalnim kupcima uvid u iste putem web portala sudova. Time se povećava pravna sigurnost, smanjuju troškovi i trajanje sudskih postupaka.

 Projekat „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacionog sistema“- u okviru kojeg se provodi aktivnost „Razvoj i implementacija sistema predvidivih troškova za prvostepene sudske postupke“, gdje stranke (građani) prilikom predaje tužbe na potvrdi o prijemu dokumenta, dobijaju informaciju o okvirnoj procjeni troškova (“koliko bi mogao da ih košta pokrenuti spor pred sudom”), koji ne predstavljaju stvarni iznos troškova postupka.

 Projekat “Sedmica sudske nagodbe” u sudovima u BiH, u okviru kojeg je ovaj sud i ove godine, održao okrugli sto na temu “Sudska nagodba”. Cilj organizovanja “Sedmica Sudske nagodbe” jeste rješavanje što je moguće većeg
broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i usluga suda.

Krajem mjeseca juna ove godine, u okviru Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH - faza II (projekt ICEA), kojeg implementira VSTV BiH, a finansira Vlada Kraljevine Švedske, ovaj sud su posjetili predstavnici Projekta ICEA i delegacije Okružnog privrednog suda u Trebinju, Osnovnog suda u Trebinju i Općinskog suda u Mostaru.

Povod posjete je nastavak aktivnosti na unapređenju unutrašnje organizacije sudova u svrhu bržeg i kvalitetnijeg odvijanja poslovnih procesa u sudovima u BiH. Tokom ove posjete predstavnici VSTV-a BiH i gore navedenih sudova sastali su se s predsjednikom, sudijama, asistentima i pripravnicima Osnovnog suda u Bijeljini, koji
su podijelili svoja dosadašnja iskustva sa praksom sistema rada suda u Bijeljini, u smislu raspodjele ljudskih resursa, te organizacije poslovnih procesa i upravljanja sudskim predmetima.

https://ossud-bijeljina.pravosudje.ba/