Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Bijeljina


Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštitistanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 71. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17) i člana 18. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civile zaštite u oblasti zaštite i spašavanja u Gradu Bijeljina („Službeni glasnik GradaBijeljina“, broj: 11/13), na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije Gradonačelnik Grada Bijeljina donosi:
 

NAREDBU
o izmjenama i dopunama
 Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Bijeljina

 U  Naredbi o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Bijeljina broj: 02-014-1-588/20 od 16.3.2020. godine, broj: 02-014-1-613/20 od 17.3.2020. godine i broj 02-014-1-623/20 od 18.3.2020. godine  u tački 1. u stavu 7. poslije riječi ''Bijeljina'' dodaju se riječi ''kao i Stočnoj i Kvantaškoj pijaci,'' U tački 1. poslije stava 7. dodaje se stav 8.koji glasi: 

            ''- parfimerijama i drogerijama''
 
            Dosadašnji stav 8. postaje stav 9.
 
 U tački 2. dodaje se stav 6. koji glasi: 
„ –prodavnice traktorskih dijelova da rade od 07,00 do 18,00 časova“.
 

  1. U tački 2. dodaje se stav 7. koji glasi:

 
„ – pozamanteriji ''Tojić'' (isključivo u pogledu proizvodnje zaštitnih maski) da radi od 07,00 do 18,00 časova“.
 

  1. U tački 2. dodaje se stav 8. koji glasi:

''-trgovini ''Medaljon'' koja se nalazi na lokaciji Stefana Dečanskog, za potrebe JZU Bolnica ''Sveti Vračevi'' Bijeljina da radi od 07:00 do 18:00 časova,
 
Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“. 


 Broj:02-014-1-651/20                                                                           GRADONAČELNIK                                                     
Datum, 23. mart 2020. godine                                                                 Mićo Mićić