OBAVJEŠTENjE OSIGURANICIMA O KOMPLETIRANjU DOKUMENTACIJE ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PENZIJU


Fond PIO Republike Srpske uputio je Obavještenje osiguranicima, koji u toku 2020. godine ispunjavaju uslove za sticanje prava na starosnu penziju, da se obrate u poslovnicu Fonda PIO, prema mjestu prebivališta, radi kompletiranja dokumentacije i urećenje podataka potrebnih za predstojeći postupak rješavanja o pravu na penziju.
U Obavještenju  koje je upućeno na kućne adrese 6.221 osiguranika navedeni su  uslovi  pod kojim osiguranik, muškarac ili žena, u 2020. godini može ostvariti pravo  na starosnu penziju.
 
Žena Muškarac
65 godina života i 15 godina staža osiguranja 65 godina života i 15 godina staža osiguranja
58 godina i 4 mjeseca života i 40 godina penzijskog staža 58 godina i 4 mjeseca života i 40 godina penzijskog staža.
56 godina i 4 mjeseca života i 35 godina staža osiguranja.  
 
U Obavještenju se naglašava  da se osiguranici  pozivaju isključivo u cilju prikupljanja dokumentacije i nedostajućih podataka u Matičnoj evidenciji osiguranika, u namjeri da postupanje Fonda bude brzo, efikasno i kvalitetno, nakon što zahtjev za penziju bude podnesen od strane osiguranika, kada se steknu zakonom proipisani uslovi za ostvarivanje  prava na starosnu penziju u 2020. godini.
 
Osiguranicima se preporučuje da prilikom dolaska u poslovnicu Fonda sa sobom ponesu raspoloživu dokumentaciju kao što su: radne knjižice ili fotokopije radnih knjižica, dokaz o stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem (beneficirani radni staž), potvrdu staža iz drugih država, ako je prethodno pribavljena i druge dokaze o stažu ako ih osiguranik posjeduje.
 
Fond posebno apeluje na osiguranike koji imaju navršenog staža osiguranja van Republike Srpske, u drugim državama i Federaciji BiH, da se odazovu na ovaj poziv i da, ako to do sada nisu učinili, podnesu zahtjev za potvrdu staža iz inostranstva putem Fonda i  prije samog podnošenja zahtjeva za penziju, zbog toga što se za taj dokument, bez kojeg se ne može donositi rješenje o ostvarivanju prava, iz pojedinih država čeka po nekoliko mjeseci, pa  čak duži vremenski period. Odzivom na poziv Fonda i ranijim podnošenjem zahtjeva za potvrdu staža iz inostranstva ubrzava se postupak odlučivanja o pravu na penziju.
 
U Obavješetenju osiguranicima da se odazovu u najbližu poslovnicu Fonda istaknuto je  da je pravo na starosnu penziju lično pravo, koje se ostvaruje isključivo podnošenjem zahtjeva, nakon što se steknu zakonom propisani uslovi za penziju, i da će kompletirana dokume-ntacija i uređeni podaci iz Matične evidencije  omogućiti da se rješenje o ostvarivanju prava, u takvim okolnostima, donese u maksimalno kratkom roku  od 7-15 dana, što je znatno kraće od zakonom propisanog roka od dva mjeseca..