Služba porodične medicine Doma zdravlja Bijeljina ima 55 timova: Širok je spektar naših usluga :: Semberija INFO ::

 

Služba porodične medicine Doma zdravlja Bijeljina ima 55 timova: Širok je spektar naših usluga


Služba porodične medicine, kao osnovna organizaciona jedinica, obezbjeđuje primarnu zdravstvenu zaštitu po modelu porodične medicine, u svom sastavu ima odjeljenja kao unutrašnje organizacione jedinice, i to:

a) Odjeljenje porodične medicine - edukativni centar porodične medicine, unutrašnja organizaciona jedinica s ciljem koordinacije timova porodične medicine koji rade u edukativnom centru porodične medicine u sjedištu ustanove, organizovanih po sistemu ambulanti porodične medicine kao naučno-nastavne baze Medicinskog fakulteta u Foči.

b) Odjeljenje porodične medicine u sjedištu ustanove, unutrašnja organizaciona jedinica s ciljem koordinacije timova porodične medicine u sjedištu ustanove, i ambulanti u Majevičkoj ulici, Koviljušama i za opštine Pelagićevo i Donji Žabar, organizovanih po sistemu ambulanti porodične medicine.

v) Odjeljenje porodične medicine u Janji, unutrašnja organizaciona jedinica s ciljem koordinacije timova porodične medicine u Janji i naseljenim mjestima oko Janje (Janja, Novo Naselje Janja, Čengić, Glavičice i Banjica).

g) Odjeljenje porodične medicine sektorskih ambulanti, unutrašnja organizaciona jedinica s ciljem koordinacije timova porodične medicine u organizovanih po sistemu ambulanti porodične medicine (ambulante: Modran, Pučile, Suvo Polje, Gornja Čađavica, Dragaljevac, Magnojević, Vršani, Bukovica, Velika Obarska, Gornje Crnjelovo, Donje Crnjelovo, Batković, Brodac, Trnjaci, Dvorovi i Amajlije).

d) Odjeljenje za promociju zdravlja i prevenciju bolesti, unutrašnja organizaciona jedinica s ciljem organizacije poslova na promociji zdravlja i prevenciji bolesti kod stanovništva. 
 
Poslovi Službe porodične medicine obavljaju se na 26 različitih lokacija (42 ambulante porodične medicine sa 55 timova porodične medicine), i to: ambulante porodične medicine u objektu Doma zdravlja Bijeljina u Ulici Srpske vojske 53 Bijeljina  (Centralni objekat), u Majevičkoj ulici 106, Bijeljina, Koviljuše, Bijeljina, Gornje Crnjelovo, Donje Crnjelovo, Velika Obarska, Brodac, Batković, Dvorovi, Amajlije, Trnjaci, Donji Dragaljevac, Vršani, Gornji  Magnojević, Gornja Čađavica, Suvo Polje, Čengić, Glavičice, Banjica, Modran, Janja, Pučile, Donja Bukovica, Novo Naselje Janja, Donji Žabar i Pelagićevo.

Prateći reformu Primarne zdravstvene zaštite, a zahvaljujući velikim naporima menadžmenta, dobroj kadrovskoj strukturi i nesebičnoj pomoći Fondacije Fami, 2004. godine izvršena je organizaciona transformacija Službe opšte medicine u Službu  porodične medicine u cilju ispunjenja svih zahtjeva koje reforma nalaže.


 
Služba porodične medicine u svom sastavu ima 55 timova, a u svakom timu ima jedan ljekar i dvije medicinske sestre, kazala je za „Semberske novine“ primarijus dr Mara Mitrić, specijalista porodične medicine.

- Najbitnije je da kažem da je grad Bijeljina pokrivena ambulantama porodične medicine po principima i standardima, što znači da je svakom korisniku zdravstvenih usluga zdravstvena ustanova najviše udaljena osam kilometara. Najudaljenija mjesta, odnosno sela pokrili smo ambulantama, a posljednje su u Gornjem Magnojeviću i Gornjoj Čađavici. Sa tim ambulantama zaokružili smo jednu cjelinu, tako da nam za sada ostaje samo to da postojeće ambulante preventivno i korektivno održavamo“, istakla je primarijus dr Mara Mitrić.

Ona je dodala je da Služba porodične medicine radi u skladu sa sertifikacionim i akreditacionim standardima.
- Služba porodične medicine ima 30 akreditovanih timova, a to podrazumijeva da tim mora da zadovolji sve akreditacione zahtjeve standarda, počevši od prostora, opreme i kadra. Akreditacija je, za razliku od sertifikacije, dobrovoljna i podrazumijeva viši stepen kvaliteta i sigurnosti u odnosu na sertifikacione standarde. Naši akreditovani timovi su već tri puta prošli cikluse ocjenjivanja, a Dom zdravlja Bijeljina je prva sertifikovana i resertifikovana ustanova u Republici Srpskoj. Planiramo akreditaciju  i ostalih timovima, kada zadovoljimo još neke zahtjeve u pogledu  kadra. Trenutno, svi timovi nisu popunjeni specijalistima, jer su neki od ljekara na specijalizaciji, a neki na porodiljskom bolovanju. Čim se ukaže prilika, da par timova bude spremno, vjerovatno ćemo uz podršku menadžmenta i njih akreditovati. Naš cilj je da u narednih nekoliko godina svi timovi  budu akreditovani“, rekla je Mitrićeva i dodala je da sa menadžmentom Doma zdravlja Bijeljina imaju izuzetno korektan odnos.

- Jedan od naših opštih strateških ciljeva je dostupnost usluga, te da se omogući dostupna zdravstvena zaštita u okviru 48 sati. Smatram da ni jedan naš tim porodične medicine ne zakazuje pregled za pet dana. Poštujemo algoritme za hitna stanja, te takve  slučajeve zbrinjavamo odmah, bez zakazivanja“, naglasila je Mara Mitrić.

- Radno vrijeme Službe za porodičnu medicinu Doma zdravlja Bijeljina (u centralnom objektu i Ambulanti Janja) je od sedam do 20 časova,  radi se u dvije smjene, s tim što imamo sat vremena kada se preklapaju dva tima. Taj sat je predviđen za preventivne preglede i za kućne posjete. Područne ambulante rade od sedam do 15 časova. Timovi porodične medicine obavljaju i kućne posjete. Naši pacijenti mogu zahtijevati  da im se pruži usluga u  kućnim uslovima, pa tim organizuje kućne posjete i u obavezi je da se odazove na poziv u roku od 48 sati. Uglavnom dolazak se zakazuje  za sutradan, eventualno za  dva dana. Svaki tim ima svoj zamjenski tim, ali ako se desi da nema zamjenskog tima, uvijek je tu neki drugi tim/ljekar koji će zbrinuti pacijente, odnosno pružitu odgovarajuće usluge našim korisnicima. Niko ne ostaje uskraćen za pregled i niko ne bude vraćen“, istakla je za ,,Semberija info’’ dr Mara Mitrić.


 
Bojana Paleksić Dokić, specijalista porodične medicine i šef Odjeljenja porodične medicine u sjedištu ustanove rekla je da Služba porodične medicine pruža široku lepezu zdravstvenih usluga.

- U našoj službi vršimo preglede djece od sedme godine života i odraslih, sistematske preglede djece pri upisu u školu i školske djece. Takođe, obavljamo i ultrazvučne preglede, preglede vezane za vakcinaciju, preventivne preglede u sklopu prevencije hroničnih, masovinih i nezaraznih oboljenja. U sklopu porodične medicine postoje kolege koje su edukovane i mogu da urade dermoskopske preglede. Takođe, radimo i ultrazvuk štitne žlijezde, a što rade specijalisti porodične medicine. Odlazimo i u kućne posjete kod nepokretnih pacijenata, kod majki sa novorođenčadima i obučavamo majku za njegu novorođenčeta. Vršimo i edukacije pacijenata, kao što je rad u maloj grupi sa pacijentima koji su oboljeli od dijabetesa i moge druge usluge“, pojasnila je za ,,Semberija info’’ dr Paleksić Dokić.
 
Dr Bojana Paleksić Dokić istakla je da je u sklopu Službe porodične medicine organizovano i Odjeljenje za promociju zdravlja i prevenciju bolesti.
- Odjeljenje za promociju zdravlja i prevenciju bolesti u Domu zdravlja Bijeljina postoji još od marta 2021. godine  i učestvuje u organizovanju besplatnih preventivnih pregleda. U skladu sa Kalendarom zdravlja obilježavamo Svjetski dan borbe protiv dijabetesa, Svjetski dan srca, Svjetski dan zdravlja, kao i druge značajne datume. Na taj način vršimo prevenciju masovnih nezaraznih bolesti, kao i  promociju zdravlja, a ako nam korona dozvoli, cilj nam je da se više fokusiramo na prevenciju u budućnosti. Korisnici naših usluga nisu radili preventivne preglede i nisu obraćali pažnju na prevenciju, jer je akcenat bio na sprečavanju i suzbijanju širenja korone“, kazala je dr Paleksić Dokić, te je dodala da u sklopu Službe za porodičnu medicinu postoji Odjeljenje – Edukativni centar porodične medicine.

- U Edukativnom centru porodične medicine se vrši edukacija kolega koji su na specijalizaciji iz poridične medicine iz drugih zdravstvenih ustanova. Dom zdravlja Bijeljina potpisao je ugovor sa Medicinskim fakultetom u Foči za obavljanje dijela specijalističkog staža i tako da  kolege iz okolnih mjesta dolaze na edukaciju iz porodične medicine kod nas“, kazala je dr Bojana i istakla da Služba porodične medicine ima divan odnos sa direktoricom i pomoćnikom direktora za medicinska pitanja, a koja je njihova koleginica iz Službe  porodične medicine.
 
Dodala je da je prvog oktobra počela registracija/preregistracija u timove porodične medicine i preregistracija traje  do 31. decembra ove godine.
 
- Važno je naglasiti da pacijenti, koji se preregistruju u toku ova tri mjeseca, tek od prvog januara iduće godine mogu preći u novi tim. U toku ova tri mjeseca nije potrebno da se navode razlozi zbog kojih mijenjate porodičnog ljekara, ali ako se to radi izvan ovog perioda mora se navesti valjan razlog zbog kog se mijenja tim porodične medicine“, rekla je dr Bojana Paleksić Dokić.


 
- U Službi porodične medicine, zaposleno je  38 specijalista porodične medicine, 17 doktora porodične medicine, 105 medicinskih sestara – tehničara od kojih je većina sa doedukacijom iz porodične medicine i 23 spremačice’’, precizirala je za ,,Semberske novine’’ Svetlana Gajić, glavna sestra Službe porodične medicine Doma zdravlja Bijeljina.             


Semberske novine - Semberija info