OPŠTINA LOPARE USPJEŠNO USPOSTAVILA ADRESNI REGISTAR


Opština Lopare je zajedno sa drugim opštinama u Republici Srpskoj 2017.god. potpisala Sporazum o uspostavi Adresnog registra sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove uz podršku CILAP projekta. 

Opština Lopare je uspjela uspostaviti kompletan Adresni registar na svojoj teritoriji i on je javno dostupan na zvaničnoj internet stranici opštine.

Adresni registar je evidencija svih ulica i kućnih brojeva stambeno-poslovnih objekata na području jedne lokalne zajednice.

Zahvaljujući ovoj evidenciji u lokalnim zajednicama neće više biti adresa sa kućnim oznakama bb, koje prema zakonskim odredbama i ne bi trebalo da postoje, a što je od ogromnog značaja za lociranje građana i njihove imovine, njihovu bezbjednost, kvalitet njihovog života i uopšte, ostvarivanje svih prava građana.

Samo postojanje evidencije tačnih adresa olakšaće rad službi poput Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, Zavoda za statistiku, policije, pošte, hitne pomoći, vatrogasaca, socijalnih radnika i drugih.